Matematikk for informatikkfag
2010-2011 - REA1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne vise forståelse og anvende kunnskaper innen generelle matematikkemner og innen matematikk som er relevant for informatikk.

Emnets temaer

 • Polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner
 • Derivasjon. Grenser. Kontinuitet. Integrasjon
 • Trigonometri, sinus- og cosinussetningen
 • Vektorer: plan- og romvektorer, vektorkomponenter, skalarprodukt, vektorprodukt
 • Elementær mengdelære
 • Relasjoner, Relasjonsalgebra
 • Matriser og lineære transformasjoner
 • Grafer, trær og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Mappevurdering (teller 50 %)
 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50 %)
 • Hver av delene må beståes separat.

Karakter på mappe blir satt på grunnlag av poeng som opparbeides på øvinger, og er ikke klagbar. Eventuelle klager på resultater underveis avgjøres umiddelbart ved drøfting mellom student og emnelærer.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en eller to intern(e) sensor(er). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til sensurering og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen. Ved stryk på mappekarakteren må hele mappa taes om igjen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator
 • John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI). ISBN 82-562-2483-5 og/eller
 • Formelsamling i matematikk for videregående skole.Gyldendal. ISBN 82-05-29845-9 eller ISBN 978-82-05-38499-6

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Engenes, H. (2005). Grafer, trær og nettverk. Kompendium.
Oldervoll, T., Orskaug, O. og Vaaje, A. (2003). Sinus matematikk forkurs. Cappelen. ISBN 82-02-21920-5
Sivertsen, Bert: Determinanter og matriser, Universitetsforlaget. ISBN 82-00-26908-6