Grunnleggende matematikk og statistikk
2010-2011 - REA1131F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne:
- anvende matematikkunnskaper om algebra, analyse av ulike typer funksjoner og rekker
- gjennomføre statistiske analyser og beherske sannsynlighetsregning

Emnets temaer

Matematikk:

 • Elementær algebra
 • Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, lineære funksjoner, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter.
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting.
 • Eksponential- og logaritmefunksjoner: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av logaritmefunksjoner.
 • Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente.
 • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter, maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode).

Statistikk:

 • Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske framstillinger.
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingde sannsynligheter, diskrete tilfeldige variabler.
 • Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling.
 • Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling.
 • Estimering: Punktestimering og intervalltesting.
 • Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon, hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester.
 • Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Eksamen gjennomføres enten på campus (HiG) eller på annet egnet sted, etter avtale med eksamenskontoret. Det vil bli gitt informasjon om dette fra eksamenskontoret tidlig i semesteret. Hvis studenten velger å gjennomføre eksamen utenfor campus, er vedkommende selv ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader forbundet med eksamensavviklingen (eksamensvakt etc).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en eller to intern(e) sensor(er). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Formelsamling i matematikk for videregående skole. Gyldendal. ISBN 82-05-29845-9 eller ISBN 978-82-05-38499-6
 • Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
 • Godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

6 obligatoriske arbeidskrav må være godkjent

Læremidler

 • Bjørnstad, H., Olsson, U.H., Søyland, S. og Tolcsiner, F. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Høyskoleforlaget. ISBN 82-76-34544-1 eller ISBN 978-82-7634-756-2
 • Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
 • Løvås, G. Statistikk for universiteter og høgskoler. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00224-2.

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel øk.led.