Økonomistyring
2010-2011 - SMF1042 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne

 • ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger vedrørende bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger
 • ha oversikt over prosesser og metoder som grunnlag for sikker økonomistyring av bedrifter
 • ha forståelse for ideologien universell utforming i økonomistyring

Studenten skal således kunne

 • utføre kostnads- og inntektsberegninger, inklusiv grensebetraktninger
 • analysere drifts- og forretningsregnskap
 • utføre produktkalkyler, investeringsanalyser, samt planlegge og budsjettere
 • løse bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer, herunder konsekvenser av universell utforming

Emnets temaer

 • Bedriftens omgivelser.
 • Bedriften.
 • Bedriftens kostnader.
 • Kostnadsstruktur og kostnadsforløp.
 • Inntektsdannelsen.
 • Inntekter, kostnader og resultat - modeller.
 • Produktkalkulasjon, prinsipper og metoder.
 • Kalkulasjon i industribedriften.
 • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
 • Kalkulasjon i handelsvirksomheter.
 • Finansregnskapet.
 • Analyse av finansregnskapet.
 • Kostnad - resultat - volumanalyse.
 • Produktvalg.
 • Investeringer.
 • Prissetting.
 • Planlegging og budsjettering.
 • Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre), rentetabell og lovsamling og/eller enkeltlover.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjente obligatoriske oppgaver. 4 oppgaver hvorav 3 må være godkjent
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.

Læremidler

 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.