Økonomistyring
2010-2011 - SMF1042F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne

 • ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger vedrørende bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger
 • ha oversikt over prosesser og metoder som grunnlag for sikker økonomistyring av bedrifter
 • ha forståelse for ideologien universell utforming i økonomistyring

Studenten skal således kunne

 • utføre kostnads- og inntektsberegninger, inklusiv grensebetraktninger
 • analysere drifts- og forretningsregnskap
 • utføre produktkalkyler, investeringsanalyser, samt planlegge og budsjettere
 • løse bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer, herunder konsekvenser av universell utforming

Emnets temaer

 • Bedriftens omgivelser.
 • Bedriften.
 • Bedriftens kostnader.
 • Kostnadsstruktur og kostnadsforløp.
 • Inntektsdannelsen.
 • Inntekter, kostnader og resultat - modeller.
 • Produktkalkulasjon, prinsipper og metoder.
 • Kalkulasjon i industribedriften.
 • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
 • Kalkulasjon i handelsvirksomheter.
 • Finansregnskapet.
 • Analyse av finansregnskapet.
 • Kostnad - resultat - volumanalyse.
 • Produktvalg.
 • Investeringer.
 • Prissetting.
 • Planlegging og budsjettering.
 • Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling ved start av studiet.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og/eller veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier. Neste gang 2011 høst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre), rentetabell og lovsamling og/eller enkeltlover.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjente obligatoriske oppgaver. 4 oppgaver hvorav 3 må være godkjent
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.

Læremidler

 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.

Supplerende opplysninger

Emnet tilbys som et fleksibelt studium.