Organisasjon og ledelse
2010-2011 - SMF1071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1042 Økonomistyring.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomgått emne:

 • Ha kjennskap til grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner.
 • Forstå og kunne bruke aktuelle grunnleggende og avanserte ledelsesteorier.
 • Kunne vurdere og analysere ulike sett av teorier i konkrete ledelsessituasjoner.

Emnets temaer

Bokens overordnede perspektiv. Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur. Organisasjonskultur. Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og individ. Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og innovasjon. Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjente obligatoriske oppgaver.
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.
 • Obligatorisk fremmøte, minimum 80 %.

Læremidler

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-450-0517-2.
 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-450-0518-9.