Norsk for Y-vei
2010-2011 - SMF1171 - 0sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne kommunisere skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte. Språklige ferdigheter og kunnskaper skal inngå som nødvendig verktøy for bl.a. dokumentasjon, presentasjon og kvalitetssikring av utførte arbeidsoppgaver.

Emnets temaer

  • Språket som verktøy for god kommunikasjon: sjangerinnsikt, gruppespråk, språkkulturell innsikt
  • Grammatikk, språklige, stilistiske og grafiske virkemidler: struktur, god syntaks, leservennlig layout.
  • De viktigste massemediene og hvordan de påvirker oss: radio og TV, internett og aviser og deres påvirkningskraft i hverdagen.
  • Mål- og mottakeranalyse: redskap for bevisst kommunikasjon, praktisk metode for systematisk og klar informasjonsformidling.
  • Bruk av IKT-hjelpemidler: tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer, dataprogrammer til å forbedre kvaliteten av skriftlige arbeider.
  • Språket som verktøy i skriftlig kommunikasjon: utforming/layout, innhold, rettskriving og formelt oppsett av brev, utforming og struktur i ulike typer rapporter og andre skriftlige arbeider.
  • Språket som verktøy i muntlig kommunikasjon: foredrag, presentasjoner, instruksjoner, debatter, formelle og uformelle møter.
  • Språkets ulike funksjoner i samfunnet: norskkunnskaper som strekker seg ut over de rent formelle og gir forståelse fior ulikefunksjoner i lys av kontekst og pragmatisk nytteverdi.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Bruk av datalab

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappa består av prosjektarbeid og 2-4 innleveringer.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ingen kontinuasjonseksamen

Læremidler

Torvatn, Ann-Mari; Kommunikasjon for ingeniører. Tapir forlag. ISBN 82-519-1666-6