Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder
2010-2011 - SMF1181 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO 9000:2001.
Studenten skal kunne anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.

Emnets temaer

  • Vitenskapelige metoder: forskningsskisse og forskningsdesign.
  • Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse .
  • Organisering av forbedringsprosjekter.
  • Kvalitetssystemer
  • Egenskaper ved kvalitetsledelse

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
  • Vurdering av 3 obligatoriske innleveringer (teller 30%)- må være bestått for å gå opp til skriftlig eksamen
  • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen, innleveringer må tas om igjen ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Bestått 3 obligatoriske innleveringer (se også vurderingsform)

Læremidler

Oppgis ved oppstart av kurset.