Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder
2010-2011 - SMF1181F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO 9000:2000. Studenten skal kunne anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.

Emnets temaer

  1. Vitenskapelige metoder: forskningsskisse og forskningsdesign.
  2. Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
  3. Organisering av forbedringsprosjekter.
  4. Kvalitetssystemer
  5. Statistisk prosess styring

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%),
  • Vurdering av 3 obligatoriske innleveringer- må være bestått for å gå opp til skriftlig eksamen (teller 30%)
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen. Øvinger må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Bestått 3 obligatoriske innleveringer (se også vurderingsform)

Læremidler

Kvalitetsstyrte bedrifter, Asbjørn Aune, ISBN 82-417-1123-9

Å forske på samfunnet, Knut Halvorsen, ISBN 82-02-22654-6