Prosjektstyring
2010-2011 - SMF1202 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
- kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- kunne bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter

Emnets temaer

1. Prosjektmodeller
- begreper og type prosjekter
2. Etablering og organisering
- bemanning, ledelsesmodeller
- roller for prosektleder og -medarbeidere
- samarbeid og motivasjon
3. Faser i prosjektet
- analyse, målformulering
- ideskisser og problemløsning
- gjennomføring og implementering
- testing og godkjenning
4. Planlegging og oppfølging
- Tid, aktivitet og ressursplanlegging
- Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
- Kvalitetskontroll
5. Økonomi, budsjett og kalkyler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • 8 timers hjemmeeksamen i gruppe (teller 70%)
  • Individuell flervalgstest, ca. en time (teller 30%)

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

8 timers hjemmeeksamen i gruppe: alle hjelpemidler.

Individuell flervalgstest: ingen hjelpemidler.

Obligatoriske arbeidskrav

Én obligatorisk øving, gruppearbeid.

Læremidler

  • Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 6, ISBN 978-82-05383616
  • Microsoft Project 2007, Frank Christensen, Datapower Norge AS, ISBN 978-82-47717974

Erstatter

SMF1201

Supplerende opplysninger

Overlapper 100% med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.