Skisse, form, farge
2010-2011 - SMF1271 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 • SKISSETEKNIKK: Studenten kan anvende analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonal form og rom. Studenten har ferdigheter innen frihåndstegning og kjennskap til ulike tegneredskap og materialer. Studenten kan anvende terminologi i formidling av eget arbeid, og i evaluering av andres.
 • FORM: Studenten har kunnskap om -, og praktisk erfaring med de forskjellige formbegrepene - hva de betyr, og hvordan de kan ha praktisk anvendelse. Studenten har et vokabular når det gjelder form - lære hva som ligger i begrepene.
 • FARGE:Studenten har et bevisst forhold til hva farge er - hvordan vi ser og hvordan vi opplever farger. Studenten har forståelse av å bruke farger resultatorientert med både en additiv og en subtraktiv tilnærming til fargeforståelsen. Studenten forstår verdien av å arbeide med farger gjennom hele designprosessen.

Emnets temaer

 • SKISSETEKNIKK
  Teori og øvelser innen tegning med vektlegging av
  - innføring i perspektivtegning.
  - analytisk frihåndstegning av tredimensjonal form og rom, med vektlegging på undersøkelse av karakter og egenskaper i objekter.
  - tegning som hjelpemiddel og metode i analyse og gjengivelse av objektenes geometriske oppbygging.
 • FORM
  Teori og øvelser innen form med vektlegging av
  - totalform - delform
  - rytme
  - proporsjoner
  - visuell balanse
  - visuell letthet og tyngde
  - symmetri
  - abstraksjon
 • FARGE
  Teori og øvelser innen farge med vektlegging av
  - lys og farge
  - fargeblanding
  - fargers slektskap og relasjoner
  - fargespråk - fargesystematikk
  - samspill mellom farge og funksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det blir gitt oppgaver som har en tenkt progresjon, fra objekter med enkel form, struktur og farge, til objekter med høyere grad av kompleksitet.

Undervisningen har følgende struktur: Øvingstemaet introduseres. Studenten øver i klasserommet under veiledning. Den påfølgende uke leverer studenten inn øvingen som henges på veggen. Noen av besvarelsene trekkes frem, og student og lærer har samtaler om resultatet.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Tegne-, form-, og fargeoppgaver vurderes med grunnlag i løsning, forståelse og ferdighetsnivå.

 • Mappevurdering, mappen skal inneholde:
  • én utvalgt oppgave fra hvert av de tre delemnene Skisseteknikk, Form og Farge, der faglærer velger oppgaver og innleveringsdato.
  • tre andre oppgaver som velges fritt av studenten
  • én avsluttende prosjektoppgave

Tilbakemelding blir gitt underveis med mulighet til forbedring. Mappen skal leveres innen angitt frist.

 • Tre timers prøve ved slutten av semesteret
 • Samlet karakter settes etter en helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er krav om 80% oppmøte til for å kunne få karakter i emnet. Godkjent fravær krever sykmelding, som leveres i Studenttorget.

Læremidler

 • Farstad, Per (2003) Industridesign, kapittel 4, Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0, (Utdelt forelesingsmateriell, Per Farstad)
 • Francis D. K., Ching. (1994) Tegning. Cappelen, ISBN 82-02-14421-3
 • Teigen, Tom (1994) Farger- En visuell innføring Gyldendal, ISBN: 9788241703515

Støttelitteratur:

 • Grete Smedal, Farge overalt, 1996, 1. utg. Tell forlag AS, ISBN: 9788275220439
 • Francis D. K. Design drawing med CD. New York 1998.
 • Evrin m.fl. Det skapende menneske Tegning/form/farge Universitetsforlaget, 1 ISBN-nr. 8200426491
 • Gyldendal, Det skapende menneske - tegning, form, farge 2
 • Strømme, Elvestad, Løvstad ISBN-nr.82-052-8527-6
 • Notam/Gyldendal Frihåndstegning Teigen, Ad ISBN 8241701489
 • Gunnersen, Kjernmo og Reinhartsen, En enkel fargelære, Universitetsforlaget, ISBN 82-0042455-3.
 • Hilde Degerud. Torun Linge Anderssen. Arbeidsbok 1 og 2 til Ching: Tegning. Oslo 1997/ 1998.