Bedrifts- og forretningssystemer
2010-2011 - SMF1301 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne være godt motivert for øvrige emner og faglig innhold ved studiet. Dette etter å ha fått god oversikt og kjennskap til

 • lederes rolle i bedriften og det tilhørende kompetansebehov
 • bedriftens funksjoner, prosesser og systemer
 • næringslivets vekslende rammebetingelser
 • bedriftens strategiske og markedsmessige forankring
 • bedriftens utviklingsbehov

Emnets temaer

 • Innledning: Et grunnlag for god ledelse
 • Ledelse: En referanseramme
 • Ledelsesteorier: Inspirasjonskilder i ledelse
 • Ideologisk ledelse: Lederen som ideolog (misjonær, politiker, meningsdanner og forretningsutvikler)
 • Strategisk ledelse: Lederen som strateg (markedsplasserer og markedsfører)
 • Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt (organisator, koordinator, økonom og jurist)
 • Operativ ledelse: Lederen som trener (coach, pådriver og teamutvikler)
 • Selvledelse: Å utvikle seg selv (coach)
 • Dilemmaer ved ledelse: Paradokser, barrierer og motsetninger
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved ledelse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Bedriftsbesøk der studentene har ansvaret for gjennomføring.
 • Svar på øvingsoppgaver skal fremlegges i plenum.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier, neste gang 2011 høst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
 • Lov- og avtaleverk

Obligatoriske arbeidskrav

Studentinitierte, planlagte og gjennomførte bedriftsbesøk med intervju av tre ledere i bedrifter. De intervjuede ledere skal ha ulike arbeidsfunksjoner, oppgaver, stillinger og nivåer. Innlevering og klassepresentasjon av skriftlig rapport fra intervjuene.

Læremidler

 • Morten Emil Berg: "Ledelse, verktøy og virkemidler", Universitetsforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-15-01423-4.
 • Oppgavesamling.

Supplerende opplysninger

 • Emnet er et grunnlagsemne for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse. Målet er å forstå hvordan ulike bedrifter fungerer. Denne forståelsen skal gi et godt utgangspunkt for videre studier.
 • Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder og stadige endringer i kundenes behov.
 • Det gis i dette emnet en breddeforståelse uten at det gås helt i dybden. Dybdeforståelsen vil bli gitt i andre parallelle og etterfølgende emner i studiet. Emnet skal gi innsikt i hvordan bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv.
 • De tre røde trådene i studiet vil være ledelse, økonomi og markedsføring.