Teknisk Engelsk
2010-2011 - SMF1311 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Gjennom emnet skal studentene utvikle sine ferdigheter i bruk av engelsk språk både muntlig og skriftlig både gjennom individuelt arbeid og samhandling og deling av kunnskap ved bruk av digitale verktøy og digitale medier.

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til

• Å skrive klare, konsise og hensiktsmessige tekster på engelsk, med fokus på teknisk tekst og enkel rapportskriving
• Å forberede et jobbintervju ved å skrive en CV og annen dokumentasjon, samt drøfting av intervjuteknikker
• Å presentere ulike temaer både muntlig og skriftlig.
• Å diskutere temaer innen eget fagområde, dagsaktuelle tema og vitenskapelige tekster.

Emnets temaer

  • Jobbsøking, CV
  • Kulturforståelse
  • Kommunikasjon og formidling
  • Digital kompetanse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys i hovedsak i form av webbaserte seminarer hver 14.dag. Studentene må delta på et minimum av disse seminarene.
Forelesningsnotater, digitale forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform (fronter).

Alt kursmateriell og seminarer er på engelsk.

På seminarene og i forumdiskusjonene legges det opp til diskusjoner av tekster valgt av studenter og lærer. I tillegg kommer gruppe- og individuelt arbeid, all innlevering skal skje digitalt. Veiledning via webkonferanseverktøy kan avtales gruppevis med lærer. Utover dette er diskusjonsforum hovedkanal for kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

En helhetlig vurdering tre individuelle arbeider og ett gruppearbeid. Ett av de individuelle arbeidene er en faglig diskusjon organisert gjennom læringsplattformen.

Alle deler må være bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Én intern sensor. To interne sensorer benyttes periodisk hvert tredje år, første gang 2011

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinær gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på minimum fire webseminarer

Læremidler

• Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary. Cambridge: Cambridge UP (eller lignende ordbok/or similar). Bør være siste utgave
• Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press (eller lignende/or similar). Bør være siste utgave
• Kilder på nett, f.eks bedrifter og organisasjoners hjemmesider

Erstatter

GEO1161 Teknisk engelsk

Supplerende opplysninger

Studenten må ha tilgang til utstyr som gjør det mulig å kommunisere skriftlig, muntlig og visuelt på internett som for eksempel

  • PC/ Mac
  • Internett, fortrinnsvis bredbånd
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Webkamera

Minimum/maximum antall studenter er 10/25.