Ledelse med arbeidslivsjuss
2010-2011 - SMF2051 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1042 Økonomistyring.
 • SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kjenne til

 • grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner
 • spesielle ledelsesteorier for serviceorganisasjoner
 • sentrale arbeidslivsbestemmelser

Studentene skal kunne forstå og bruke

 • aktuelle grunnleggende og avanserte ledelsesteorier
 • teorier for ledelse av serviceorganisasjoner
 • aktuelle lover i ulike arbeidslivssituasjoner

Studentene skal kunne vurdere og analysere

 • ulike sett av teorier i konkrete ledelsessituasjoner
 • begrunnelse av egne holdninger i ledelsesspørsmål
 • løsning av juridiske problemstillinger i arbeidslivet

Emnets temaer

Del 1:
Bokens overordnede perspektiv. Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur. Organisasjonskultur. Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og individ. Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og innovasjon. Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.

Del 2:
Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet. Servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Prispolitikk. Spredning og internasjonalisering. Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler. Kultur og filosofi som ledelsesinstrument. Forandring og lederskap.

Del 3:
Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, permittering, ferie, bedriftsdemokrati, rettstvister og tariffrevisjon, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Lov- og avtaleverk.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjente obligatoriske oppgaver.
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.
 • Obligatorisk fremmøte, minimum 80 %.

Læremidler

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-450-0517-2.
 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 3 utgave, ISBN 978-82-450-0518-9.
 • Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN 82-02-19835-6.
 • Arbeidsrettsavdelingen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsrett, siste utgave NHOs hjemmeside.
 • Lovverk (enkeltlover og/eller lovsamling).