Organisasjonsarbeid
2010-2011 - SMF2081 - 5sp

Forutsetter bestått

 • Godkjente verv og/eller oppgaver som studentrepresentant.
 • Nevnte arbeid kan gå samtidig som emnets gjennomføring.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomgått emne:

 • Ha kjennskap til grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner, samt lovverk og saksbehandling innen høyere utdannelse.
 • Kunne forstå og bruke aktuelle ledelsesteorier i tillitsvalgtes situasjoner, samt bruke aktuelle lover i saksbehandlingen ved ulike situasjoner.
 • Kunne vurdere og analysere ulike sett av teorier i konkrete situasjoner, samt vurdere og analysere løsning av juridiske problemstillinger innen høyere utdannelse.
 • Ved avsluttende prosjektrapport fremlegge forslag til forbedringstiltak av studiekvalitet, gjerne basert på ideologien universell utforming.

Emnets temaer

 • Generelt om lover. Spesielt om universitets- og høgskolelov, samt forvaltningslov.
 • Saksbehandling. Organisasjonsteori. Ledelsesteori. Retorikk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Forelesninger etter avtale med studentene. Se obligatoriske arbeidskrav.
 • Prosjektoppgaver basert på problemstillinger foreslått av studenter og godkjent av emneansvarlig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to emnelærere.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Trykte og skrevne materialer uansett kilde.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte på forelesninger, i alt 18 timer.

Læremidler

 • Pensumslitteratur oppgis ved start av emnet.
 • Anbefalt støttelitteratur: Torgersen, Rolf, Dyrstad, Terje, Saksbehandlerboka, Gyldendal forlag, ISBN 82-05-20394-6.