Investering og finansiering
2010-2011 - SMF2111F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1042 - Økonomistyring
 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:

-Budsjettere kontantstrømmer til totalkapital og egenkapital, før og etter skatt, i faste og nominelle kroner.

-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra anerkjente prinsipper.

-Beregne kapitalkostnad ut fra kapitalverdimodellen og vurdere risiko i et enkelt prosjekt og i en portefølje.

-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.

-Beregne og vurdere lønnsomhet for de vanligste formene for finansiering.

Arbeidskapital

-Kjenne til prinsipper for styring av arbeidskapital

Opsjoner

-Kjenne til opsjoner, Binominalmodellen, Black-Scholes modellen

Emnets temaer

 • Renteregning
 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Reelle/nominelle kroner
 • Skatt
 • Beregning/styring av arbeidskapital
 • Nåverdimetoden
 • Internrentemetoden
 • Tilbakebetalingstid
 • Nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering
 • Differensekontantstrømmer
 • Prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje
 • Beta-verdier
 • Kapitalverdimodellen
 • Avkastningskrav for egenkapital og totalkapital
 • Følsomhetsanalyse, gjeldsgrad og risiko
 • Boliglån
 • Obligasjonslån
 • Leasing
 • Avbetaling
 • Opsjoner

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Emnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, rentetabeller samt ett A-4 ark med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

Fire obligatoriske innleveringer

Læremidler

Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum (siste utg.): Prosjektanalyse. Skarvet forlag. ISBN 82-992405-6-5

Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen (siste utg.): Finansiell Økonomi, Teori og praksis. Skarvet Forlag. ISBN 82-992405-8-1.

(Lærebøker kan bli erstattet av nyere utgave av samme bok, hvis den foreligger ved semesterstart)