Finansregnskap
2010-2011 - SMF2151 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF1042 Økonomistyring.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:

 • Ha videregående kunnskap om finansregnskapsteori og praksis.
 • Utarbeide årsoppgjør i samsvar med regnskapslovgivning og regnskapsstandarder.
 • Lese og forstå foretaks offisielle regnskap.
 • Kjenne til og ha oversikt over de prosesser og aktiviteter som inngår i virksomhetens regnskapsfunksjon, økonomifunksjon og intern kontroll.

Emnets temaer

Del 1:

Grunnleggende regskapsforståelse med innføring i bokføring etter det dobbelte bokholderis prinsipp. Regler om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Innføring i årsregnskap. Regnskapsanalyse.

Del 2:

Innledning og sammendrag. De formelle rammebetingelsene. Intern kontroll - behov, formål og ansvar. Komponentene i den interne kontrollen. Regnskapssystemet. Regnskapets kvalitetskrav. Det praktiske regnskapsarbeidet - bokføringen. Regnskapsrutinene. Bruk av ekstern regnskapsfører. Årsavslutningen.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Datamaskin (Excel), kalkulator, lovverk og/eller enkeltlover, regnskapsstandarder.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To obligatoriske innleveringer.

Læremidler

 • Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, 2. utgave, ISBN 82-450-0161-9.
 • Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgaver med løsninger, Fagbokforlaget, 2. utgave, ISBN 978-82-450-0162-4.
 • Moen, Tove-Gunn og Havstein, Bjørgunn, Regnskapsorganisasjon, Cappelen, ISBN 978-82-02-28483-1.
 • Diverse lover og regnskapsstandarder oppgis ved studiestart.