Finansregnskap
2010-2011 - SMF2151F - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF1042 Økonomistyring.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:

 • Ha videregående kunnskap om finansregnskapsteori og praksis.
 • Utarbeide årsoppgjør i samsvar med regnskapslovgivning og regnskapsstandarder.
 • Lese og forstå foretaks offisielle regnskap.
 • Kjenne til og ha oversikt over de prosesser og aktiviteter som inngår i virksomhetens regnskapsfunksjon, økonomifunksjon og intern kontroll.

Emnets temaer

Del 1:

Grunnleggende regskapsforståelse med innføring i bokføring etter det dobbelte bokholderis prinsipp. Regler om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Innføring i årsregnskap. Regnskapsanalyse.

Del 2:

Innledning og sammendrag. De formelle rammebetingelsene. Intern kontroll - behov, formål og ansvar. Komponentene i den interne kontrollen. Regnskapssystemet. Regnskapets kvalitetskrav. Det praktiske regnskapsarbeidet - bokføringen. Regnskapsrutinene. Bruk av ekstern regnskapsfører. Årsavslutningen.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling ved start av studiet.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ordinær kontinuasjon.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Datamaskin (Excel), kalkulator, lovverk og/eller enkeltlover, regnskapsstandarder.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To obligatoriske innleveringer.

Læremidler

 • Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, 2. utgave, ISBN 82-450-0161-9.
 • Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgaver med løsninger, Fagbokforlaget, 2. utgave, ISBN 978-82-450-0162-4.
 • Moen, Tove-Gunn og Havstein, Bjørgunn, Regnskapsorganisasjon, Cappelen, ISBN 978-82-02-28483-1.
 • Diverse lover og regnskapsstandarder oppgis ved studiestart.