Ledelse og organisasjonspsykologi
2010-2011 - SMF2191 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
 • SMF2211 Foretaksstrategi
 • SMF1211 Prosjektledelse med kreativ problemløsning
 • SMF3011 Endringsledelse

Forventet læringsutbytte

Etter at du har gjennomført kurset skal du kunne:

· Gjøre rede for forholdet individ og organisasjon med hensyn til følelser, motivasjon, personlighet, konflikt og samhandling, foruten kreativitet og beslutninger.

· Gjøre rede for egenskaper ved læring, læring i organisasjon og organisasjonslæring og kunnskapsledelse.

· Gjøre rede for egenskaper ved sosiale grupper, som strukturer og dynamikk.

· Gjøre rede for egenskaper ved organisasjonskultur, endring og ledelse.

· Gjøre rede for egenskaper ved kommunikasjon, det gjelder så vel formell som uformell og utfordringer/barrierer i kommunikasjonsprosesser og teknikker for å overvinne disse.

· Gjøre rede for hva ledelse er, ulike ledelsesmodeller, formell og uformell ledelse og betydningen og egenskaper ved samarbeid og samspill.

· Gjør rede for hva selvstyrte grupper og team er, teamorganisering og ledelse og ledergrupper.

· Gjøre rede for samspillet mellom tillit og makt og effekten på en virksomhetskultur.

· Gjøre rede for begrepene rådgivning, veiledning, mentoring og coaching og hvordan de ulike elementene kan benyttes i lederskapet.

. Evne til skriftlig formidling og essayskriving

Emnets temaer

 • Psykologi, individ og organisasjon
  • Motivasjon
  • Emosjoner, stress, konflikt og håndtering
  • Personlighet
  • Persepsjon og handling
  • Kreativitet og beslutninger
 • Læring og læringsprosesser
  • Læring og individ
  • læring i organisasjoner
  • Lærende organisasjoner
  • Kunnskapsledelse
 • Sosiale prosesser
  • Holdninger
  • Grupper, struktur, prosesser og dynamikk
  • Verdier og kultur
 • Styring- og koordineringsprosesser
  • Kommunikasjon
  • Ledelse
  • Ledelse og samspill
  • Mellomledelse og toppledelse
  • Tillit og makt
 • Team og organisering
  • Team
  • Teamorganisering
  • Roller og samhandling
  • Ledelse
  • Ledergrupper
 • Essayskriving

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet anvender ulike pedagogiske metoder som forelesninger, case-studier, gruppearbeid og nettbasert læring. Det legges vekt på gjennom ulike metoder å oppøve studentene til egenaktivitet og derigjennom utvikle selvstendig og reflektert tilnærming til egen lederrolle, samt evne til å samhandle med andre i organisasjonen.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Studenten utarbeider to oppgaver (essay) innen emnet hvor begge inngår i en helhetlig vurdering (50%). Begge oppgaver må være bestått.
 • Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer (50%).
 • Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Oppgaver som ikke er bestått, kan tidligst fremvises for ny vurdering 6 måneder etter opprinnelig frist.

Læremidler

Psykologi i organisasjon og ledelse (2003), Kaufmann G. og Kaufmann A., Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-7674-863-5

Teamorganisering (2008), Rune Assmann (red), Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-450-0078-8

Perspektiver på ledelse (2004), Martinsen, Ø.L. (red), Gyldendal Akademiske, ISBN: 978-82-05-30540-3

Litteratur ut over dette oppgis ved semesterstart