Ledelse og organisasjonspsykologi
2010-2011 - SMF2191F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
 • SMF2141 Foretaksstrategi
 • SMF1211 Prosjektledelse med kreativ problemløsning
 • SMF3011 Endringsledelse

Forventet læringsutbytte

 • Gjøre rede for forholdet individ og organisasjon med hensyn til følelser, motivasjon, personlighet, konflikt og samhandling, foruten kreativitet og beslutninger
 • Gjøre rede for egenskaper ved læring, læring i organisasjon og organisasjonslæring og kunnskapsledelse.
 • Gjøre rede for egenskaper ved sosiale grupper, som strukturer og dynamikk.
 • Gjøre rede for egenskaper ved organisasjonskultur, endring og ledelse.
 • Gjøre rede for egenskaper ved kommunikasjon, det gjelder så vel formell som uformell og utfordringer/barrierer i kommunikasjonsprosesser og teknikker for å overvinne disse.
 • Gjøre rede for hva ledelse er, ulike ledelsesmodeller, formell og uformell ledelse og betydningen og egenskaper ved samarbeid og samspill.
 • Gjør rede for hva selvstyrte grupper og team er, teamorganisering og ledelse og ledergrupper.
 • Gjøre rede for samspillet mellom etikk og makt og effekten på en virksomhetskultur.
 • Gjøre rede for begrepene rådgivning, veiledning, mentoring og coaching og hvordan de ulike elementene kan benyttes i lederskapet.

Emnets temaer

Psykologi, individ og organisasjon

 • Motivasjon
 • Emosjoner, stress, konflikt og håndtering
 • Personlighet
 • Persepsjon og handling
 • Kreativitet og beslutninger

Læring og læringsprosesser

 • Læring og individ
 • læring i organisasjoner
 • Lærende organisasjoner
 • Kunnskapsledelse

Sosiale prosesser

 • Holdninger
 • Grupper, struktur, prosesser og dynamikk
 • Verdier og kultur

Styring- og koordineringsprosesser

 • Kommunikasjon
 • Ledelse
 • Ledelse og samspill
 • Mellomledelse og toppledelse
 • Etikk og makt

Team og organisering

 • Team
 • Teamorganisering
 • Roller og samhandling
 • Ledelse
 • Ledergrupper

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten utarbeider fire oppgaver gjennom emnet hvor samtlige inngår i en helhetlig vurdering. Samtlige fire oppgaver må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Oppgaver som ikke er bestått, kan tidligst fremvises for ny vurdering 6 måneder etter opprinnelig frist.

Obligatoriske arbeidskrav

Fire flervalgstester der samtlige må være godkjent. For at en test skal være godkjent må minimum 70 % av svarene være korrekt. Det gis to forsøk. Ved ikke godkjent tester, kan disse tas opp igjen tidligst 1 mnd etter første forsøk

Læremidler

Perspektiver på Ledelse (2004), Martinsen, Ø.L. (red), Gyldendal Akademiske, ISBN: 978-82-05-30540-3

Psykologi i organisasjon og ledelse (2003), Kaufmann G. og Kaufmann A., Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-7674-863-5