Endringsledelse
2010-2011 - SMF3011F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelig metode
  • SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus

Forventet læringsutbytte

(1) Gi en forståelse av det komplekse og sammensatte fenomenet endring.
(2) Gi et bedre grunnlag eller råd for å gjennomføre planlagte organisasjonsendringer.

Emnets temaer

  • Organisasjonskultur
  • Perspektiver på organisatorisk endring
  • Organisasjonsendring – drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
  • Fra forståelse til handling – planlagt organisasjonsendring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
Vurdering av obligatoriske innleveringer (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Bestått obligatoriske innleveringer

Læremidler

  • Organisasjonsendringer og endringsledelse, Dag Ingvar Jakobsen, ISBN 82-450-0179-1
  • Organisasjonskultur, Henning Bang

Erstatter

MAS 3071