Makroøkonomi
2010-2011 - SMF3021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk
 • SMF2181 Mikroøkonomi.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne i makroøkonomi:

 • Kjenne til hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares slik at de får et godt grunnlag til å sette seg inn i aktuelle problemstillinger i norsk økonomi og økonomisk politikk
 • Kjenne til teorier for økonomisk vekst og forklare den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet
 • Kjenne til modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger i et kortsiktig tidsperspektiv
 • Kjenne til virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger
 • Endel av læringen i makrokurset vil være å drøfte dagsaktuelle problemstillinger/tema fra samfunnsdebatten .

Emnets temaer

 • Nasjonalregnskap og makroøkonomiske data
 • Grunnlaget for økonomisk vekst og nasjoners velstand
 • Strukturell arbeidsledighet og lønns- og prisdannelse
 • Konjunkturer, samlet etterspørsel og kortsiktige virkninger av finanspolitikk
 • Inflasjon, pengepolitikk og valuta
 • Aktuelle økonomiske problemstillinger

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger. Totalt blir det ca. 50 forelesnings- og oppgavetimer.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Individuell.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator
 • 1 A-4 side med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

Obligatorisk
Anders Dedekam jr. Makroøkonomi siste utgave (utvalgte deler), Fagbokforlaget.

Anbefalt
Ringstad,Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.
St. melding nr. 1 (siste utgave). Nasjonalbudsjettet (siste utgave). Oslo:Finans-og tolldepartementet. (kommer i oktober hvert år)