Makroøkonomi
2010-2011 - SMF3021F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk
 • SMF2181 Mikroøkonomi

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne i makroøkonomi:

 • Kjenne til hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares slik at de får et godt grunnlag til å sette seg inn i aktuelle problemstillinger i norsk økonomi og økonomisk politikk
 • Kjenne til teorier for økonomisk vekst og forklare den langsiktige økonomiske utviklingen i samfunnet
 • Kjenne til modeller som tar for seg årsaken til og virkningen av konjunktursvingninger i et kortsiktig tidsperspektiv
 • Kjenne til virkningen av myndighetenes penge- og finanspolitikk under ulike forutsetninger
 • Endel av læringen i makrokurset vil være å drøfte dagsaktuelle problemstillinger/tema fra samfunnsdebatten .

Emnets temaer

 • Nasjonalregnskap og makroøkonomiske data
 • Grunnlaget for økonomisk vekst og nasjoners velstand
 • Strukturell arbeidsledighet og lønns- og prisdannelse
 • Konjunkturer, samlet etterspørsel og kortsiktige virkninger av finanspolitikk
 • Inflasjon, pengepolitikk og valuta
 • Aktuelle økonomiske problemstillinger

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger.

Emnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Individuell.

Eksamen gjennomføres enten på campus (HiG) eller på annet egnet sted, etter avtale med eksamenskontoret. Det vil bli gitt informasjon om dette fra eksamenskontoret tidlig i semesteret. Hvis studenten velger å gjennomføre eksamen utenfor campus, er vedkommende selv ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader forbundet med eksamensavviklingen (eksamensvakt etc).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator
 • 1 A-4 side med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

Obligatorisk
Anders Dedekam jr. Makroøkonomi siste utgave (utvalgte deler), Fagbokforlaget.

Anbefalt
Ringstad,Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.
St. melding nr. 1 (siste utgave). Nasjonalbudsjettet (siste utgave). Oslo:Finans-og tolldepartementet. (kommer i oktober hvert år)