Strategi-gjennomføring
2010-2011 - SMF3041F - 10sp

Forutsetter bestått

SMF2062 Markedsføring

SMF1261 Merkevarebygging

SMF2141 Foretaksstrategi

TEK2031 Teknologiledelse

SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ved fullført kurs:

 • Ha kunnskap om hvordan organisasjoner, med vekt på vareproduserende industri, konkurrerer ved bruk av strategiske prosesser
 • Styre strategiske prosesser gjennom bruk av visjon og mål
 • Vurdere eksterne konkurranseomgivelser
 • Vurdere interne konkurranseforutsetninger og -evner
 • Implementere strategiske valg samt endring og iverksetting (vektlagt produktutvikling)

Emnets temaer

 • Strategiske visjoner og mål
 • Strategiske prosesser
 • Eksterne konkurranseomgivelser
 • Interne kontkurranseforutsetninger og -evner
 • Strategiske valg
 • Strategisk endring og iverksetting

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet legger opp til å fungere støttende til Bacheloroppgaven der det passer.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle hjelpemidler er tillatt

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeid må være godkjent for å gå opp til eksamen

Læremidler

Gaining and Sustaining Competitve Advantage, (2007) Barney, J.B., Prentice Hall, ISBN-10: 0131470949

Artikler vil bli oppgitt ved semester start, når bacheloroppgavene er kjent.