Handel
2010-2011 - SMF3051 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF2111 Investering og finansiering
 • SMF2062 Markedsføring
 • SMF1261 Merkevarebygging
 • SMF2141 Foretaksstrategi
 • SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

 • Ha god kjennskap til ledelse av handelsbedrifter
 • Ha kjennskap til hvordan verdiskapning i handelsbedrifter oppstår
 • Kunne teorier og metoder som kan anvendes for å identifisere og fange opp verdiskapning i handelsbedrifter
 • Ha god kjennskap til organisering av handelsbedriften og dens omgivelser
 • Kjenne til kjededrift
 • Kunne identifisere og fange opp verdiskapningen gjennom en bevisst prisstrategi og pristaktikk

Emnets temaer

 • Bransjens kjennetegn og organisering
 • Markedsorientert ledelse av handelsbedrifter
 • Forstå hvordan verdi og verdiskapning oppstår i handelsbedrifter
 • Logistikk
 • Kjededrift og markedsføringskanaler
 • Franchisekjeder
 • Allianser og lokaliseringsbeslutninger
 • Gratispassasjer problematikk, opportunistisk atferd og tillit i samarbeidsallianser
 • Prisstrategi og pristaktikk
 • Dynamisk prising

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen i gruppe, 12 timer (teller 60%)
 • Individuell flervalgstest, 1-2 timer (teller 40%)
 • Begge deler må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Hjemmeeksamen i gruppe: Alle
 • Individuell flervalgstest: Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Én obligatorisk innlevering

Læremidler

Gripsrud, Geir og Arne Nygaard (2005): Markedsføringskanaler. Cappelen

Nagle, Thomas og John E. Hogan (2005): The Strategy And Tactics of Pricing. NJ: Prentice Hall.

Annen litteratur oppgis ved semesterstart.