Dataassistert konstruksjon (DAK)
2010-2011 - TEK1001F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emnet skal studentene:
1. Ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
2. Kunne beherske ’Feature-basert’ modellering og kunne kombinere flate- og solidmodellering
3. Ha ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon
4. Kunne utføre enkle statiske analyser
Øvinger og innleveringer realiseres i SolidWorks modelleringsprogram

Emnets temaer

1. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
2. Parametrisk modellering
- 3D Solid modellering
- Sammensetting av deler
- 2D tegninger
- 3D simulering
3. Flatemodellering

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en to dagers fysisk oppstartsamling. Videre vil det inngå to to-dagers samlinger med øvinger på PC-lab.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Emnet krever at programvaren Solid Works er installert på egen PC og at denne programvaren brukes for øvinger og innleveringer (mulighet for rimelig og evt. gratis studentversjon)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakter settes på grunnlag av en avsluttende prosjektoppgave

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått innlevering må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

2 innleveringer må være godkjent for å kunne ta den avsluttende prosjektoppgaven

Læremidler

SolidWorks getting started (distribuert som pdf-fil), siste uitgave
SolidWorks Tutorials (elektroniske Tutorials), følger med programmet
COSMOSWorks Student Guide-ENG, siste utgave (pdf-fil)
SolidWorks for Designers 2003, (pdf-fil til fri distribusjon), CADCIM Techonologies

Lærebok:
Matt Lombard: SolidWorks Bible, siste utgave. Wiley Publishing

Supplerende opplysninger

Fleksibel ingeniørutdanning