Læring I Bedrift (LIB)
2010-2011 - TEK1021 - 10sp

Forutsetter bestått

Det kreves bestått 60 sp for å delta i emnet, hvorav TEK1002 Datassistert design og TEK2091 Materiallære utgjør 20 sp.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal gjennom læring i bedrift:
1. Ha tilegnet seg kunnskap om
- bedriftens organisering
- hvilke elementer som inngår i den industrielle prosessen fra råvare til ferdig produkt.
2. Ha forståelse for viktigheten av HMS i en bedrift
3. Kunne bruke datateknikk og programvare til dokumentasjon og presentasjon.

Emnets temaer

1. Industriprosesser:
a.Bruk av materialer og materialflyt i produksjon, lay-out av en produksjonslinje med ett produkt- tegn inn vareflyten.
b. Produksjonsmetoder,minst en produksjonsmetode skal beskrives nøye.

For TDL studenter kan det arbeides med design mot f.eks materialet tre istedenfor pkt 1b.Dette kun dersom man klarer å finne bedrifter som arbeider med design og om studentene er villige til å betale for reisene selv, dersom det blir et stykke unna skolen. Det er dessverre ikke så mange bedrifter som arbeider med produktdesign i nærområdet.

2. Hvordan arbeider bedriften med systematisk HMS arbeid. Helse (verneutstyr, ergonomi, datablad) Miljø (resirkulering, ren produksjon, energiforbruk) og sikkerhet.
3. Presentasjonsteknikk

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Praksis

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Praksisvurdering
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Samlet karaktervurdering av 2 arbeider/mindre prosjekter , der rapport fra bedriftsoppgaven (kan også være en intern oppgave ved bedriften HiG) er obligatorisk. Det er i tillegg muntlig framføring av bedriftsoppgaven. De skriftlige arbeider som også blir vurdert av bedriften (bedriftsoppgaven) og muntlig framføring skal bestås for å få karakter i emnet.

Alle rapporter skal leveres inn i emnets rom via Fronter, i pdf-format.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Bedriftsoppgaven må være godkjent av oppdragsgiver

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

støttelitteratur:Egil J. Skorstad, Organisasjonsformer: Kontinuitet eller forandring?, Gyldendal Akademiske forlag, 2002, ISBN 82-05-30362-2

Supplerende opplysninger

Bedriftene velger ut studenter.