Materiallære for ingeniører
2010-2011 - TEK2011F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Grunnleggende matematikk og kjemi

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emnet skal studenten ha grunnleggende kunnskap om:
- forholdet mellom struktur, behandling og egenskaper hos ulike materialer
- hvordan velge materialer i design/konstruksjon

Emnets temaer

- Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
- Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
- Ingeniørmaterialer (metaller, polymerer, keramiske materialer og kompositter)
- Eksempler på tilvirkning
- Materialvalg i design/konstruksjon

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Veiledning på nett

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator. Tekniske tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

3 oppgaver som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Oppgavene leveres som pdf i Fronter innen gitt frist.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere-ing.htm

Aktuell støttelitteratur:
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- The Science and Engineering of Materials; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-534-25309-1
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4
- Materials Science and Engineering: An Introduction; William D. Callister, Jr.; ISBN 978-0-471-73696-7
- Metalliske materialer; A. Almar Næss; ISBN 82-519-1786-7

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning