Teknologiledelse
2010-2011 - TEK2031 - 10sp

Forutsetter bestått

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller
 • REA2121 Kvalitetsledelse med statistikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper innenfor produktutviklingsprosessen og innenfor produksjon og drift av produksjonssystemer/service.

Emnets temaer

 • Målstyring-Ressursknapphet
 • Prosessledelse
 • Kapasitet
 • Inngående logistikk og lokalisering/layout
 • Prognoser
 • Lagerstyring
 • Overordnet planlegging og tidsplanlegging
 • Ressursplanlegging
 • Lean Systems
 • Produksjonsforberedelse
 • Ledelse av produksjons- og administrative prosesser
 • Produktutviklingsprosess sett mot kvalitets-, produksjon- og markedsperspektiv
 • Introduksjon til verdistrømsanalyser
 • Integrering av menneskelige ressurser
 • Kunnskapsutvikling og læring
 • Samhandling på tvers av organisatoriske grenser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lærebøker, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligtoriske arbeider skal leveres inn i Fronter som pdf til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i

 • Bachelor i ingeniørfag - maskin, industriell design
 • Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean manufacturing
 • Bachelor i teknologidesign og ledelse
 • Bachelor i økonomi og ledelse