Fordypningsprosjekt Læring i Bedrift LIB
2010-2011 - TEK2071F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • TEK1021 - Læring i bedrift (LIB)

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha utført et selvstendig prosjekt av tverrfaglig og vitenskapelig art relatert til en eller flere virksomheter.

Emnets temaer

Prosjektet skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling.
Følgende vektlegges:

  • Problemformulering og målbeskrivelse (forprosjekt)
  • Organisering (internt og mot virksomheten)
  • Beskrivelse av metode (innsamling og bearbeiding av data, analyse og tolkning)
  • Gjennomføring ifølge fastlagt plan og metode
  • Prosjektresultat
  • Formidling (fremføring og rapport)

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Knut Halvorsen: Å forske på samfunnet - en innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i fleksibel ingenuørutdanning.