Materiallære
2010-2011 - TEK2091 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om:
- forholdet mellom struktur, behandling og egenskaper hos designmaterialer
- hvordan velge materialer i design

Emnets temaer

- Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
- Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
- Designmaterialer (metaller, polymerer, keramiske materialer og kompositter)
- Eksempler på tilvirkning
- Materialvalg i design

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Godkjent kalkulator
  • Tekniske tabeller.

Obligatoriske arbeidskrav

3 oppgaver som må være godkjent for å få gå opp til skriftlig eksamen. Oppgavene leveres som pdf i Fronter innen gitt frist.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere.htm

Aktuell støttelitteratur:
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4