Produksjonsmetoder-LEAN
2010-2011 - TEK2111 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

For bachelor i ingeniørfag maskin:

 • TEK2011 Materiallære for ingeniører
 • REA2041 Fysikk

For Teknologidesign og ledelse:

 • TEK2091 Materiallære
 • SMF1271 Skisse, form, farge
 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne:

 • Redegjøre for elementene i HMS og Lean produksjonsfilosofi
 • Redegjøre for produksjonsprosessens betydning i utvikling og fremstilling av en vare
 • Velge optimal produksjonsmetode i industriell vareproduksjon på en systematisk måte
 • Gjøre økonomiske og miljømessige vurderinger ved helhetlig valg av material- og produksjonsprosess for produkter
 • Benytte maskinelt utstyr i verkstedet under tilsyn.

Emnets temaer

 • Lean Manufacturing, historikk og sentrale elementer
 • HMS i verkstedet sett i sammenheng med aktuelt utstyr for bearbeiding og måleteknikk
 • Produksjonsteknikker: støping, plastisk bearbeiding, oppdeling og sammenføying, sponende bearbeiding, tilvirkningsprosesser for plast og kompositter samt pulvermetallurgi
 • Sammensetningen av produksjonskomponenter (herunder hydraulisk og pneumatiske anlegg) og hvordan disse fungerer i vareproduksjon
 • Valg av produksjonsparametre og styring av produksjonsprosesser (CNC/PLS)

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Forelesninger på campus og internett
 • Laboratorieøvinger, øvinger og fordypningsoppgaver
 • Ekskursjon.

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 12 - 14 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også tilgjengelig fra Fronter.

I tillegg til veiledning på campus tilbys enkelte forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

I løpet av semesteret gjennomføres en 4 dagers samling på campus for nettstudenter hvor disse kan gjennomføre lab.arbeid. Dette vil samkjøres med planlagt bedriftbesøk.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Eksamenskontinuasjon i august påfølgende år.
Obligatoriske innleveringer kan søkes godkjent med ett års gyldighet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, tabellverk.

Obligatoriske arbeidskrav

Før studenten kan gå opp til eksamen må følgende foreligge:

 • Godkjent 6 av 9 lab.øvelser. For nettstudentene avholdes dette som en 4 dagers intensivsamling med innlagt bedriftsbesøk på campus.
 • 3 godkjente fordypningsoppgaver.

Læremidler

Corneliussen, Rolf Garbo: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-767-4559-7

Hartvigsen m.fl: Verkstedhåndboka, Gyldendal undervisning, ISBN 978-82-053-5707-5

Womack, Jones and Roos:The machine that changed the world, Free Press, ISBN-13: 978-074329979-4

Støttelitteratur oppgis ved semesterstart