Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
2010-2011 - TEK3011 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG1062 - Mekanikk
TEK2021 - Styrkeberegning
TEK2001 - Elementmetoden

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten beherske ulike analysemetoder (elementmetoden, bruddmekanikk og S-N analyse i kombinasjon) for å bestemme levetid, utforming og dimensjonering av dynamisk påkjente konstruksjoner.

Emnets temaer

- Bruddmekanikk
- S-N analyse
- Elementmetoden, modellering og analyse
- Sammensatt analyse
- Levetidsberegninger
- Utforming av system og elementer

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 70%)
  • Vurdering av obligatoriske innleveringer (teller 30%)
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen, innleveringer må tas neste gang emnet avvikles ordinært.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Dataprogrammet ANSYS.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjente obligatoriske innleveringer

Læremidler

Oppgis ved oppstart av kurset.