Statistisk prosesstyring
2010-2011 - TEK3061 - 10sp

Forutsetter bestått

SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha ferdigheter til å

  1. gjennomføre analyse av effektiviteten i bedriftens verdikjede, og
  2. utforme og styre bærekraftige prosesser med minimal sløsing.

Emnets temaer

  • Usikkerhetsanalyse
  • FMEA, failure mode effect analysis
  • Stikkprøvekontroll
  • Feiltreanalyse
  • Modellering av statistisk prosesstyring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

  • Eksamen, 4 timer (teller 70%)
  • Vurdering av obligatoriske innleveringer (teller 30%)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Bestått obligatoriske innleveringer

Læremidler

Oppgis ved oppstart av kurset

Supplerende opplysninger

Emnet er nytt