Studentveiledning i kommunehelsetjenesten
2011-2012 - K1137 - 5sp

Forutsetter bestått

Autorisasjon som sykepleier

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne forventes det at studenten:

 •  Er kjent med ulike syn på kunnskaps og læring, tradisjoner og forskning
 •  Anvender systematisk en refleksjonsmodell som metode for studentens kompetanseutvikling
 •  Videreutvikler evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaringer i klinisk praksis
 •  Videreutvikler evnen til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelsen
 •  Har evne til å
  •  skape en trygg ramme rundt studentens læringsprosess
  •  veilede studenten i kunnskapsbasert klinisk sykepleie
  •  veilede studenten til å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger i henhold til sykepleierutdanningens krav og kommunehelsetjenestens behov
  •  vurdere studentens helhetlige prestasjon ut fra høgskolens mål og kravene som stilles i klinikken
   

Emnets temaer

 •  Student; - rettigheter, plikter og dagens studentrolle
 •  Kunnskapssyn, læringssyn, læringsmetoder og læringsstrategier
 •  Evidensbasert praksis - anvendelse av forskningsresultater i klinisk praksis
 •  Refleksjon som middel til læring og utvikling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjonsgruppe

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen gjennom hele perioden, omfang ca.1000 ord

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

1 intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

 •  Veiledning og vurdering av sykepleiestudent i VPS og/eller VPH, 10 ganger
 •  Ukentlig logg om studentsituasjoner, 10 stykker
 •  Deltagelse i refleksjonsgruppe 3 ganger

Læremidler

Buberg, L.I og Hessevaagbakke, E. (2004),

Tveiten, S.(2002) Veiledning – mer enn ord. 2.utg.Bergen: Fagbokforlaget

HiG (2007) Kompendium for praksisveiledere. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik