Psykologisk aldring og psykogeriatri
2011-2012 - MGE4011 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

MGE4001 Innføring i gerontologi (Emne 1)

Forventet læringsutbytte

Innen kunnskaper:

Studenten
•  kan anvende og drøfte kunnskap om eldres mentale og kognitive ressurser
•  kan anvende og drøfte kunnskap om familie- og kjønnsforhold av betydning for psykologisk aldring
•  kan anvende og drøfte kunnskap om sorg, tap og krisesituasjoner hos eldre

Innen ferdigheter:

Studenten
•  er i stand til å sette psykologiske aldringsprosesser inn i et utviklingspsykologisk perspektiv
•  kan skille mellom de viktigste psykogeriatriske tilstandene og drøfte behandlingsmåter og behandlingstilbud for disse
•  kan anvende og drøfte kunnskap om organisering og ledelse av behandlingstilbud innen psykogeriatri og demensomsorg

Innen generell kompetanse:

Studenten
•  har et bevisst og kritisk forhold til egne kunnskaper og ferdigheter innen psykologisk aldring og psykogeriatri

Emnets temaer

 • Utviklingspsykologiske perspektiver på aldring
 • Aldring og personlighet
 • Aldring i et kjønnsperspektiv
 • Aldring, familie- og generasjonsforhold
 • Læring, hukommelse og intelligens
 • Sansing og motorikk
 • Ensomhet, sorg og tapsreaksjoner
 • Mestring og mestringsstrategier
 • Aktuell velferdsteknologi
 • Depresjon og angst
 • Psykoser
 • Aldersdemens
 • Utfordringer innen administrasjon og ledelse innen psykogeriatri og demensomsorg
 • Innovasjon
 • Viktige forskningsmetoder innen feltet psykologisk aldring

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

MGE4011 (Emne 2) starter med en fellessamling. Studentene deles inn i grupper. Disse gruppene gjennomfører hver for seg seminarer sammen med undervisningspersonalet. Tidsplan og arbeidskrav for MGE4011 (Emne 2)  diskuteres, og det gjøres avtaler om trefftid for hver gruppe. I tillegg gis det ressursforelesninger knyttet til temaer i MGE4011 (Emne 2). Videre får hver studentgruppe utdelt oppgaver knyttet til disse temaene (se ”Obligatoriske arbeidskrav”).

Det vil også bli gitt ressursforelesninger via nettet fordelt utover MGE4011 (Emne 2). Resten av lærestoffet tilegnes via individuelle litteraturstudier og gruppevise/nettbaserte diskusjonsfora.

Det vil bli gitt veiledning underveis på essay.

Vurderingsformer

Essay

Vurderingsformer

Studenten skriver et essay på 4000 ord knyttet til emnet psykologisk aldring. Arbeidet leveres innen avslutningen av MGE4011 Psykologisk aldring og psykogeriatri (Emne to) og vurderes etter gjeldende karakterskala. Kravene er høyere enn til essayet fra MGE4001 Innføring i gerontologi (Emne en).

Vurderingskriteriene er:

•  Klar problemstilling

•  Faglig forståelse

•  Språklig klar framstilling

•  Logisk oppbygging

•  Etiske refleksjoner

•  Konklusjoner i samsvar med dokumentasjon i teksten

Både essayet og det pedagogiske framlegget på seminaret føyes til mappen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt essay legges fram for vurdering etter avtale med emneansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 1. Hver studentgruppe jobber med studieoppgaver knyttet til temaene i forelesningen (se ”Pedagogiske metoder”).
 2. Mot slutten av MGE4011 (Emne 2)  tilrettelegges et nettbasert seminar. Her skal studentgruppene legge fram sentralt lærestoff for hverandre knyttet til studieoppgavene de har jobbet med
 3. Deltakelse i veiledning på essay

Læremidler

Dehlin, O. (et al) (2000). Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. Kapittel 11-14. (70 sider)

Engedal, K: (2008). Alderspsykiatri i praksis. (2.utg.) Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. (150 sider)

Engedal, K. og Haugen, P. K.(2009). Aldersdemens. Fakta og utfordringer: en lærebok. (5.utg.) Tønsberg: Aldring og helse. Kap 1-8 og 11-14. (200 sider)

Eriksson, E. (1995). Den fullbördade livscykeln. Stockholm: Natur og Kultur. (250 sider)

Johnson M.L. (Ed.) (2006). The Cambridge Handbook of Age and Ageing, 3.1-3.7, 4.1-4.5, 4.8-4.15. (160 sider)

Nordisk psykologi (2005), 57,1. Gerontopsykologi. (100 sider)

Schaie eller Baltes (2 – 4 artikler)