Mastergradsoppgave
2011-2012 - MGE4901 - 45sp

Forutsetter bestått

  • MGE4001 Innføring i gerontologi
  • MGE4011 Psykologisk aldring og psykogeriatri
  • MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk
  • MGE4031 Kroppslig aldring og helsegerontologi
  • MGE4041 Forskningsmetoder, forskningsetikk, vitenskapsteori

Forventet læringsutbytte

Målene fra de øvrige emner forventes integrert ved studiets avslutning. I tillegg har studenten

Innen kunnskaper:

  • solide kunnskaper innen biologisk, psykologisk og sosial aldring

Innen ferdigheter:

•     trening i å finne fram til, vurdere og utnytte forskningsbasert kunnskap om eldre og eldreomsorg

Innen generell kompetanse:

•     kompetanse til metodisk å utforske velferdsspørsmål som angår eldre

•     kompetanse for planlegging og gjennomføring av intervensjons- og forandringsarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

Emnets temaer

I forbindelse med arbeidet med mastergradsoppgaven tilbys valgfrie, utdypende nettbaserte kurs som studenten kan gjennomføre. De bygger på forskningsaktiviteter ved de aktuelle undervisningsinstitusjonene.

Eksempler er:
•   Minoritetsetniske eldre
•   Omsorgstjenesteforskning
•   Nettverk og nettverksarbeid
•   Helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet
•   Omsorgs- og moralfilosofi
•   Velferdspolitikk [HiL]
•   Helseadministrasjon [HiL]
•   Velferdsforvaltning [HiL] NB (Adm og led)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuell veiledning med planlegging av MGE4901 Mastergradsoppgave (Emne seks). Veilederne vil legge til rette for gruppevise, nettbaserte diskusjonsfora og oppgaveseminar og gir individuell veiledning innenfor en avtalt timeramme.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell skriftlig masteroppgave med omfang på ca 25 000 ord. Masteroppgaven skal utgjøre et selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en avhandling (monografi) eller i artikkelformat (minimum to artikler)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått Masteroppgave (evt. artikler) gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i oppgaveseminarer

Deltakelse i veiledninger ifm arbeidet med mastergradsoppgaven

Læremidler

Studenten foreslår selv faglitteratur for sitt mastergradsarbeid. Veileder godkjenner valgene. Referanselisten til mastergradsarbeidet må inneholde arbeider på 750 sider som kan knyttes direkte til valgt fordypningsområde.