Introduksjon til handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunn
2011-2012 - MHL4001 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Emnet gir en innføring i det teoretiske grunnlaget for handlingsorientert helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Ved gjennomført emne har studentene inngående kunnskaper om begreper og modeller innen omsorgsteori, helsefremmende arbeid og sosialt forandringsarbeid på individ-, gruppe- system- og overnasjonalt nivå. Emnet har et overordnet fokus på sosial rettferdighet, deltagelse og likeverd mellom samfunnsgrupper og mellom geografiske områder. Studentene kan etter gjennomført emne gjøre en kritisk analyse av problemstillinger innen disse områdene, med utgangspunkt i historie, tradisjoner, kultur og samfunnsutvikling.

Helsefremmende og forebyggende arbeid er et praktisk og resultatorientert arbeidsfelt som bygger på innsikt og erfaringer fra mange fagområder. Kunnskap og forskning fra for eksempel områder som folkehelsevitenskap, sykepleievitenskap og sosialt arbeid skal bidra til at det helsefremmende og forebyggende arbeidet gjennomføres på best mulig måte innenfor gjeldende lovverk og på basis av tilgjengelig forskningsbasert kunnskap. Fagutviklingen skal skje systematisk og ta hensyn til aktuelle velferdspolitiske utfordringer og teorigrunnlag. Det er avgjørende at de som arbeider innen fagfeltet har en god forståelse av helsespørsmål og sosiale problemer i lokalsamfunnet og av teorier, modeller og begreper som helsefremmede arbeid og omsorg skal baseres på. Studentene kan etter gjennomført emne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskning- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Studentene har etter gjennomført emne en kritisk innstilling til teorier og modeller, noe som forutsetter kjennskap til ulike perspektiver på helsefremmende, forebyggende og sosialt forandringsarbeid. De kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger. Innen dette fagfeltet er varierte former for samarbeid nødvendig for å bidra til å fremme folkehelse og omsorg i lokalsamfunnet. For å stimulere til kunnskapsdannelse innen fagfeltet, anses handlingsorientert forsknings- og utviklingsarbeid å være en relevant strategi. 

Emnets temaer

  • Overordnede ideologiske perspektiver for sosialt velferdsarbeid i lokalsamfunnet
  • Teorier og sentrale begreper med relevans for handlingsorientert, helsefremmende og sosialt forandringsarbeid i lokalsamfunnet: Kultur og kulturelt mangfold, lokalsamfunn/fellesskap (sense of community), helse, lidelse (inkludert sosial lidelse), livskvalitet, sosial endring (inkludert integrasjon, desintegrasjon, marginalisering), bemyndigelse (empowerment), opplevelse av meningssammenheng (sense of coherence), helseprosjektledelse (health governance) og sosial kapital
  • Folkehelseproblemer globalt, regionalt og lokalt
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid: Innføring i strategier med relevans for arbeid i lokalsamfunnet
  • Introduksjon til handlingsorientert forsknings- og utviklingsarbeid for å skape kunnskap og utvikle strategier som bidrar til å motvirke helse- og sosiale problemer – samt ressursmobiliserende strategier i lokalsamfunnet (nettverksarbeid, psykososialt arbeid og veiledning)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, samlinger, seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av kommunehelseprofil/lokalsamfunnsprofil i et selvvalgt geografisk område/kommune (50%)
  • Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)
  • Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Hjemmeeksamen pågår gjennom hele semesteret.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Oversikt finnes i undervisningsplan