Vitenskapsteori og forskningsmetode i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
2011-2012 - MHL4021 - 15sp

Forutsetter bestått

MHL4011 Velferd, etikk og mobilisering i lokalsamfunnet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i MHL4021.

Forventet læringsutbytte

Emnet har et særlig fokus mot nyere forskningsparadigmer knyttet til aksjonsforskning. Studentene har ved gjennomført emne lært å se sammenhengen mellom vitenskapsteori, forskningsmetoder og intervensjonsmetoder (sosial aktivisme, deltagerbasert aksjonsforskning, innovasjons- og forandringsarbeid), samt hvordan deltagere i forskning kan bli medforskere i kunnskapsdannelsen. De har også fått innsikt i vitenskapens filosofiske grunnlag og metoder, som er nødvendig for et høgere grads studium, og kan dermed vurdere kvaliteten på vitenskapelig kunnskap, hvilke muligheter og begrensninger kunnskapen har og hvordan den kan anvendes i konkrete situasjoner og på nye områder. Det har oppøvd fortrolighet med vitenskapens filosofiske grunnlag og metoder gjennom praktiske øvelser med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Innenfor vitenskapsteorien har studentene tilegnet seg kunnskap om de sentrale vitenskapsteoretiske grunnposisjoner som empirisme, rasjonalisme, hermeneutikk, fenomenologi, kritisk teori og konstruktivisme. Hovedvekten er lagt på debatter som har relevans for handlingsorientert og helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet. Studentene har etter gjennomført emne oppøvd etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder og i kontakt med ulike brukergrupper.

Emnets temaer

  •  Aksjonsforskning i teori og praksis - med vekt på handlingsorientert forskningssamarbeid og deltagerbasert forskning. Gjennomgang av eksempler.
  •  Øvrige kunnskapstradisjoner: Positivisme, hermeneutikk, fenomenologi og kritisk teori
  •  Forskningsetikk
  •  Forskningsprosessen:
    • Hovedtyper av kvantitative og kvalitative forskningsdesign og metoder, inklusive vitenskapsteoretisk forankring.
    • Aksjonsforskning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, samlinger, seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen pågår gjennom hele semesteret.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Oversikt finnes i undervisningsplan