Lokalt utviklingsarbeid: Metodisk mangfold og praksis
2011-2012 - MHL4031 - 15sp

Forutsetter bestått

MHL4021 Vitenskapsteori og forskningsmetode i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i MHL4031.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene utviklet en grunnleggende innsikt i sammenhengen mellom verdier, prinsipper og kompetanser som ligger til grunn for helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet og kan anvende kunnskapen på nye områder.

Studentene har tilegnet seg erfaring med og kunnskap om lokalt utviklingsarbeid gjennom kontakt med eksisterende prosjekter.
 Studentene har fått redskaper til å analysere prosjekter og metoder for utviklingsarbeid med hensyn til hvilke perspektiver, verdigrunnlag og kunnskapssyn de bygger på. De har videreutviklet sitt engasjement og sine personlige vurderinger av hva som er godt lokalt utviklingsarbeid og utdypet sin forståelse for hva som kan utgjøre utfordringer og hindringer for vellykkede prosjekter.

Emnets temaer

  •  Empowerment
  •  Prosjektanalyse og evaluering
  •  Helsekonsekvensutredning
  •  Dialog, samhandling og veiledning
  •  Nettverksarbeid
  •  Helsekommunikasjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ekskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, deltagerstyrte seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  •  Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av en prosjektevaluering (50%)
  •  Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)
  •  Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Hjemmeeksamen pågår gjennom hele semesteret.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Oversikt finnes i undervisningsplanen