Planlegging av lokalt utviklingsarbeid
2011-2012 - MHL4041 - 15sp

Forutsetter bestått

MHL4031 Lokalt utviklingsarbeid: Metodisk mangfold og praksis må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i MHL4041.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studentene avansert kunnskap og en reflektert forståelse av hvordan teorier om helsefremmende arbeid og omsorg med særlig fokus på utsatte befolkningsgrupper kan omsettes i praktisk handling i lokalsamfunnet. De har inngående innsikt i handlingsorienterte helsefremmende metoder og strategier som bygger på teori- og verdigrunnlaget som er presentert i de foregående emnene og perspektiver om kunnskapsdannelse i praksis. Studenten kan formulere etterprøvbare mål ut fra en vurdering av behov og ressurser, forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke teori, empiri og erfaring til å identifisere handlingsorienterte strategier. Studentene har fått et kunnskapsbasert grunnlag for valg og vurdering av metoder samt handlingsberedskap for å planlegge, lede, organisere og evaluere lokalt helsefremmende omsorgs- og forandringsarbeid. De kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Emnets temaer

  •  Planlegging av helsefremmende utviklingsprosjekter
  •  Kunnskapsdannelse i praksis
  •  Perspektiver på "den reflekterte praktiker", på forskeren som deltager og forandringsagent og på praktisk kunnskap som gyldig kunnskap
  •  Metoder og strategier innen prosjektarbeid og helseprosjektledelse (health governance)
  •  Aksjonsforskning som strategi i deltagerbasert/brukerorientert utviklings- og forandringsarbeid i lokalsamfunnet; med bidrag til lokal problemløsning og generell kunnskapsdannelse
  •  Modeller for ressursmobilisering knyttet til individ og miljø, bl.a. samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor. Metoder for evaluering og kvalitetsutvikling av tiltak/tjenester i lokalsamfunnets helse- og sosialtjenester, med fokus på sosial klasse, kjønn og kulturell bakgrunn som marginaliserende faktorer
  •  Involvering og medvirkning; gruppe som arbeidsform, nettverksarbeid, veiledning og rådgivning, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, samlinger, seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av prosjektplan.

Hjemmeeksamen pågår gjennom hele semesteret.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Oversikt finnes i undervisningsplanen