Implementering av lokalt utviklingsarbeid
2011-2012 - MHL4051 - 15sp

Forutsetter bestått

MHL4041 Planlegging av lokalt utviklingsarbeid skal være bestått for å kunne gå opp til eksamen i MHL4051.

Forventet læringsutbytte

Emnet gir handlingskompetanse i planlegging, organisering og gjennomføring av et ressursmobiliserende utviklingsarbeid på individ-, gruppe-, eller lokalsamfunnsnivå. Studenten har ved gjennomført emne fått erfaring med å iverksette en prosjektplan på en effektiv, kultursensitiv og etisk forsvarlig måte og har tilegnet seg kompetanse i ressursorientert samarbeid med brukere og medarbeidere. Studentene har i dialog med prosjektets målgruppe fordypet seg i implementeringsmetoder og ulike virkemidler for måloppnåelse i det handlingsorienterte, helsefremmende arbeidet. Kommunale etater eller andre arbeidsgivere kan ha initiert de problemstillinger studentene skal arbeide med, og kan eventuelt utgjøre en ressursgruppe for prosjektet. Studentene kan etter gjennomført emne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

Emnets temaer

  •  Veiledet prosjektgjennomføring i en lokal setting ut fra valgt tema, målgruppe og metodisk tilnærming
  •  Utfordringer som kan oppstå i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike former for lokalt, handlingsorientert utviklingsarbeid
  •  Metodiske og forskningsetiske avveininger
  •  Utfordringer innen samarbeid og relasjoner på tvers av fag-, profesjons- og institusjonsgrenser
  •  Arbeid i forhold til utsatte og sårbare grupper, for eksempel barn og unge med risiko knyttet til oppvekstvilkår, innvandrere, funksjonshemmede, personer med psykisk uhelse, eldre som er rammet av ensomhet og funksjonssvikt
  •  Myndiggjøring av personer og grupper i en sårbar livssituasjon som følge av blant annet fattigdom, vold, kriminalitet, rusmisbruk og kjønnsdiskriminering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, samlinger, seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, veiledet prosjektarbeid i grupper, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  •  Individuell skriftlig underveisrapport som dokumenterer framdriften i det lokale utviklingsprosjektet (50%)
  •  Individuell muntlig presentasjon (50%)
  •  Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Hjemmeeksamen pågår gjennom hele semesteret.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Læremidler

Oversikt finnes i undervisningslanen