Masteroppgave i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
2011-2012 - MHL4901 - 30sp

Forutsetter bestått

MHL4051 Implementering av lokalt utviklingsarbeid må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i MHL4901.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført emne kan studentene kan forholde seg kritisk, analytisk og systematisk til vitenskapelig arbeid, anvende forskningsetiske prinsipper og gjennomføre et vitenskapelig arbeid. De kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser, kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor sitt fagområde, både til spesialister og til allmennheten, og de kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Emnets temaer

Emnet omfatter et vitenskapelig arbeid med utgangspunkt i det lokale utviklingsarbeidet fra emne 5 og 6. Det gis individuell veiledning i tilknytning til arbeidet. Mastergradsoppgaven skal basere seg på en systematisk undersøkelse med empirisk forankring og bygge på kunnskap ervervet i alle tidligere emner.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Arbeidet med mastergradsavhandlingen strekker seg over studiets to avsluttende semestre. Det vil bli arrangert oppgaveseminar under fellessamlingene hvor en fokuserer på både metodiske og teoretiske spørsmål og der det legges vekt på at studenten deler erfaringer og bidrar til utvikling av medstudenters kompetanse. Vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål vil bli knyttet til lærestoff presentert tidligere, samtidig som en bidrar til fordypning på områder som er aktuelle for studentene. Teoretisk vil det bli lagt vekt på kunnskap med aktualitet som referanserammer og forklaringsmodeller for de problemstillinger studentene arbeider med i sine mastergradsprosjekt

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Individuell skriftlig mastergradsavhandling. Omfanget på avhandlingen skal være ca. 21.000 – 25.000 ord (ca. 60-70 sider)
  • Muntlig eksamen

Skriftlig avhandling vil gi en foreløbig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil karakteren kunne justeres med inntil to bokstavkarakterer. Studenter med ikke bestått skriftlig oppgave får ikke gå opp til muntlig. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en ekstern og en intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått   masteroppgave gis det anledning én gang til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Veiledning og deltagelse i oppgaveseminarer i tilknytning til det selvstendige arbeidet er obligatoriske studiekrav.

Det er et obligatorisk krav at prosjektet presenteres på kandidatseminar

Det er obligatorisk fremmøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig.