Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
2011-2012 - PRU1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 Etter gjennomført emne skal studenten:

  • Forklare grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger.
  • Gjennomføre grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse.
  • Er bevisst hendene som formidlingskanal
  • Viser respekt overfor de hun / han samarbeider med, og er mottakelig for veiledning.

Emnets temaer

Ferdighetstrening i form av arbeids- og forflytningsteknikk, hygieniske prinsipper, sengeredning, assistanse ved personlig hygiene / sengebad, spisehjelp og spesiellt munnstell, observasjon og gjennomføring av puls / blodtrykk / temperatur / respirasjon, førstehjelp/basal hjerte-lungeredning, injeksjoner- subcutane og intramuskulære og kateterisering av kvinner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Simulering, Refleksjon i grupper, erfaringslæring, skillstation.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Passeringstest (vurderes av lærer). Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av veiledet praksis. Passeringstest må være bestått før veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Passeringstesten vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon vil bli tilrettelagt få dager etter ordinær passeringstest. Studenten har inntil tre forsøk på å bestå passeringstesten.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert deltagelse i praksisrettet undervisning. Dette innebærer aktiv deltagelse som pasient og sykepleier der dette inngår i simuleringen / laboratoriearbeid og passeringstesten.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få PRU 1002 godkjent.

Læremidler

 Ang. læremidler: se undervisningsplan for studieenhet 1. Litteraturliste klar innen 1. juli 2011.
 PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, en digitaldokumentasjonsdatabase med tilgang via Fronter

Erstatter

PRU1001