Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 og 3
2011-2012 - PRU2002D - 5sp

Forutsetter bestått

 PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Forventet læringsutbytte

 At studenten:
 - forklarer grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger.
 - gjennomfører grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse.
 - er bevisst hendene som formidlingskanal.
 - viser respekt overfor de han/hun samarbeider med, og er mottakelig for veiledning.
 - har erfaring med gruppedynamikk.
 - har handlingsberedskap med tanke på å møte den selvmordstruede pasienten.

Emnets temaer

 Enteral- og parenteral ernæring, anestesimetoder og epiduralkateter, sårbehandling, suturer og dren, BHLR (ink. sertifisering), førstehjelp (ink. øvelse), O2-behandling og sug, perifert venekateter, infusjoner og infusjonspumper, forflytningsteknikk, sentralt venekateter, blodsukkermåling, gruppedynamikk, selvmordsproblematikk. Blodprøvetaking og pasientcase i studieenhet 3.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Simulering, skill station, refleksjon i gruppe, erfaringslæring.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

 Vurdering av laboratoriearbeid/simulering. Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av hver praksisperiode i studieenhet 2. Passeringstest må være bestått før studenten får begynne i veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Passeringtest vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Det vil bli tilrettelagt for at studenten kan gå opp inntil 3 forsøk før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Laboratoriearbeid/simulering
  • Dokumentert deltagelse
  • Studie- og gruppeoppgaver

 Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få godkjent PRU 2002

Læremidler

 * Se litteraturliste i undervisningsplanen studieenhet 2. PPS - Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, en elektronisk dokumentasjonsdatabase med tilgang via Fronter.