Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi
2011-2012 - RAD1021 - 25sp

Forventet læringsutbytte

 Mikrobiologi

 • beskriver de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
 • forklarer mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
 • beskriver sykehusinfeksjoner

 Anatomi, fysiologi og biokjemi

 • beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • navngir anatomiske navn på strukturer og organer i forhold til ulike plan (sagitalt, aksialt og coronart) på røntgenbilder og anatomiske modeller
 • relaterer anatomiske navn på strukturer og organer ved hjelp av palpasjon (topografisk)
 • forklarer kroppens oppbygning og ulike organsystemers fysiologi for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, urinveisystemet og forplantning
 • gjengir biokjemiske prosesser

 Introduksjon til radiografi

 • forklarer hvordan røntgenstråler dannes og hvilke faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet
 • forklarer vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
 • benytter prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell
 • benytter enkle prinsipper for å minimalisere stråledose til pasient
 • gjengir dosegrenser for yrkeseksponering
 • beskriver biologiske effekter i vev og forskjell på deterministiske og stokastiske effekter
 • definerer hva vitenskap er og gjør rede for vitenskapens betydning for utviklingen av radiografifaget
 • kjenner til og bruker ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser
 • viser kritisk vurdering av kilder
 • gjengir etiske teorier og ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn
 • gjenkjenner etiske dilemmaer
 • beskriver hvordan man kommuniserer og samhandler med pasienter i ulike aldre og situasjoner
 • utviser et helhetlig syn på mennesket, og respekt for menneskets integritet og rettigheter
 • har grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende
 • anerkjenner og verdsetter yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet
 • gjengir helse- og sosialsektorens oppbygning og beskriver beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • beskriver oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning
 • gjenkjenner utfordringer i kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient med ulik bakgrunn og kultur
 • viser interesse og oppøver evne til samarbeid og konfliktløsning gjennom arbeid i grupper
 • opparbeider hensiktsmessige læringsstrategier og har innsikt i utdanningens pedagogiske metoder
 • deltar aktivt i egen og andres læringssituasjon
 • definerer helsearbeiderrollen
 • kjenner til radiograffagets historie og beskriver radiografens yrkesfunksjon og ansvarsområder
 • beskriver radiografifagets ulike modaliteter og deres bruksområder
 • forklarer oppbygging og funksjon av utstyr / laboratorium for skjelettrøntgen
 • kjenner til viktige beskyttelsesordninger for pasient og radiograf
 • har kjennskap til datamaskinens oppbygging og virkemåte
 • behersker bruk av PC som verktøy med tilhørende standard applikasjoner som for eksempel operativsystem (Windows), Fronter, MSOffice, e-mail og vanlige filformater
 • kjenner til teknologiens muligheter og begrensninger innen helsetjenesten, likeså forholdet mellom teknologi og menneske
 • beskriver det digitale bildets oppbygging og foretar enkel bildebearbeiding
 • er deltagende ved framstilling av røntgenbilder ved hjelp av bildeplatesystemer
 • har kjennskap til bildediagnostisk historie og utvikling
 • bruker høgskolens røntgenlaboratorium selvstendig (etter gjennomført sikkerhetsopplæring) og gjennomfører en enkel røntgenprosedyre på fantom

Emnets temaer

Digital eksamen (Multiple choice) i mikrobiologi:  

Bakteriologi

Virologi

Mykologi

Protozoer

Patogenitet

Smitte og smittespredning

 Normalflora

Hygieniske prinsipper

4 - timers skriftlig eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi:  

Nomenklatur

Topografisk anatomi

Cellens oppbygging og funksjon

Nervesystemet og sansene

Det endokrine system

Skjelettsystemet og musklene

Sirkulasjonssystemet

Blodet og immunforsvaret

Respirasjonssytemet

Fordøyelsessystemet

Temperaturreguleringen

Urinveissystemet

Forplantning

Mappe - introduksjon til radiografi (obligatorisk arbeidskrav):  

topografisk skjelettanatomi

røntgenstrålers danning

strålekvalitet

strålekvantitet

vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie

strålevern

strålebiologi

vitenskapsteori

etikk

kommunikasjon

menneskesyn

helse og sosialpolitikk

samarbeid og konfliktløsning

pedagogikk

radiografrollen og historie

IKT

Rtg - apparatets oppbygning og funksjon

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, disseksjon, laboratorieøvelser og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Mikrobiologi: en time digital eksamen multiple chioice (teller 10%)
 • Anatomi/fysiologi/biokjemi: fire timers skriftlig eksamen (teller 90%)
 • Hver av delene må bestås separat, samt at obligatorisk arbeidskrav må være godkjent.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor sensurerer alle oppgaver på 4-timers skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og digital eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Ingen hjelpemidler ved eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 Introduksjon til radiografi: mappevurdering. Studentene leverer gruppevis en mappe, som består av 2-4 skriftlige arbeider, innen fagområdet introduksjon til radiografi. Mappen må være godkjent; for at emnet skal være bestått.

Læremidler

 En full oversikt over ressurslitteratur finnes på HIGs hjemmesider.

Erstatter

RAD1002

Supplerende opplysninger

 Bestått eksamen i RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i veiledet praksis.