Basiskunnskap i radiografi
2011-2012 - RAD1031 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1 og 2, RAD1021 og RPR1011.

Forventet læringsutbytte

Skoleeksamen

 • gjør rede for faktorer som påvirker retning og størrelse av spredt stråling
 • gjør rede for ulike beskyttelsestiltak for personell ved ulike prosedyrer
 • foretar enklere målinger av pasientdose og spredt stråling vha ionekammer og halvledere
 • beskriver sammenheng mellom eksponeringsparametre og pasient- og personelldose
 • redegjør for dosefordeling i vev
 • redegjør for den inverse kvadratloven
 • gjør rede for strålens vekselvirkning med materie
 • gjør rede for sammenhengen mellom stråle-kvalitet/ kvantitet og bildedeteksjon
 • anvender fysiske prinsipper ved ulike undersøkelser (eksponeringsteknikk)
 • gjør rede for røntgenapparatets oppbygning og funksjon
 • gjør rede for oppbygning og virkemåte av bildeplatesystemer (Computed Radiography, CR) og Direct Digital Radiography (DR)
 • forklarer røntgenbildets dannelse
 • forklarer bildekvalitet i forhold til dose og teknisk/ fysiske aspekter
 • bruker bildediagnostisk utstyr på en ansvarlig måte med tanke på å minimalisere stråledose til pasient
 • kjenner til bildetekniske utfordringer relatert til ulike aldersgrupper og problemstillinger
 • velger optimale tekniske innstillinger for skjelett- og thoraxundersøkelser
 • forklarer strålehygieniske prinsipper (ALARA)
 • har kunnskaper om hvordan man dokumenterer og kvalitetssikrer eget arbeid
 • beskriver rutiner for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet ved gjennomføring av en radiologisk undersøkelse
 • beskriver kvalitetssikring av arbeidet i praksisfeltet, og hvilke rutiner som gjelder for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet
 • viser kunnskaper i generell radiografi
 • beskriver prosedyrer, bildekriterier og pasientivaretakelse tilknyttet generell radiografi

Hjemmeeksamen

 • har innsikt i yrkesetiske utfordringer radiografen kan møte ved undersøkelse av pasienter med kronisk og/eller livstruende sykdom
 • identifiserer etiske utfordringer knyttet til møtet med pasienter, barn og pårørende
 • har innsikt i menneskets psykologiske og sosiale utvikling
 • angir sosiale rollers betydning
 • har kunnskap om stress, mestring og kriser
 • gjenkjenner hovedretningene innen læringspsykologi, motivasjon, sosialpsykologi og helsepsykologi, og kan bruke denne kunnskapen i møte med pasienten
 • har innsikt i menneskers grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov
 • beskriver utfordringer som pasienten opplever i forhold til sin sykdom
 • presenterer en definisjon av somatisk sykdom og helsebegrepet
 • angir sykdomsfremkallende faktorer
 • forklarer generell patologi (grunnleggende fellestrekk ved sykdom) ved   cellepatologi, neoplasi, kroppens forsvarsverk/betennelse, sirkulasjonsforstyrrelser
 • gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, skjelettsystemet og autoimmune sykdommer med høy prevalens i befolkningen
 • beskriver ulike grupper av legemidler, herunder også kontrastmidler
 • beskriver administrasjonsformer, dosering, indikasjoner og kontraindikasjoner, interaksjoner, virkninger og bivirkninger (farmakodynamikk), juridiske aspekter, farmakokinetikk
 • behersker medikamenthåndtering

Emnets temaer

Emnet består av flere temaer:

Strålefysikk, strålevern, strålebiologi, apparatlære, bildeframstilling, bildebehandling, bildeanalyse, radiografi (inngår i deleksamen 1: skoleeksamen: teller 70 %)
Etikk, kommunikasjon, psykologi, sykdomslære, farmakologi og kontrasmiddellære (inngår i deleksamen 2: hjemmeeksamen: teller 30 %) 

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Studiet anvender PBL som sin pedagogiske metode. I tillegg til gruppearbeid inngår følgende metoder i dette: forelesninger, lab`øvelser, selvstudie, oppgaveløsning og seminarer.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 Emnet består av to delemner:

 •  del 1 er en 4 timers skoleeksamen som teller 70% av karakteren
 •  del 2 er en ukes individuell hjemmeeksamen som teller 30 % av karakteren. Det gis inntil 1 time veiledning på oppgaven.

 Hver av delene må bestås separat.
 Ved ikke bestått på deler av eksamen må kun den del som ikke er bestått tas opp igjen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Del 1 skriftlig eksamen sensureres av intern sensor, ekstern sensor sensurerer alle skoleeksamensoppgavene. Del 2 hjemmeeksamen sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Den delen av eksamen som vurderes til ikke bestått må kontinueres før eksamen vurderes til bestått.
 Del 1: Skriftlig eksamen 4 timer kontinueres.
 Del 2: Ny hjemmeeksamen leveres innen fastlagt frist. Det gis ikke veiledning på kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modul 2

Læremidler

 Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside.

Erstatter

RAD1011

Supplerende opplysninger

 Denne eksamen i basiskunnskap i radiografi (RAD1031) må være bestått for at studenten skal kunne melde seg opp til eksamen i radiograffaglige emneområder RAD2011.