CT og MR
2011-2012 - RAD2021 - 10sp

Forutsetter bestått

 • RAD1021 Naturvitenskaplige emneområder og introduksjon til radiografi.
 • RAD1031 Basiskunnskap i radiografi
 • Praksis 1 (RAD2031 eller RAD2041).

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1, 2, 3 og 4.

Forventet læringsutbytte

Skoleeksamen 4 timer:

 • beskriver problematikk tilknyttet traumatologi og ved multitraumer
 • gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i nervesystemet og reumatologiske lidelser med høy prevalens i befolkningen
 • gjør rede for sykdommer relatert til CT- og MR-undersøkelser
 • gjør rede for ulikheter for stråledoser ved CT i forhold til konvensjonell røntgen, dosefordeling ved CT og hvilke parametere som påvirker dosen til pasienten
 • forstår CT’ens rolle i samfunnsnytte og befolkningsdose
 • forklarer CTDIvol og DLP
 • forklarer spredt stråling til omgivelsene
 • beskriver biologiske risikoforhold ved MR og internasjonale anbefalinger
 • gir informasjon til pasient om forberedelse og gjennomføring av CT undersøkelse
 • forklarer betydningen av et tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og faggrupper
 • viser forståelse for betydningen av et godt samarbeid og evne til konfliktløsning
 • iverksetter sykepleietiltak ved akutte og livstruende situasjoner, rescusitasjon (simulering), immobilisering av pasient, pasientleie og forflytningsteknikk med vektlegging av pasienter med bevegelsesrestriksjoner.
 • har kunnskap i forberedelse og pasientbehandling før, under og etter undersøkelser på CT og MR
 • har kunnskaper om hvordan et traumeteam fungerer og beskriver radiografens rolle i teamet
 • forklarer artefakter og hvordan man reduserer/unngår disse ved CT-undersøkelser (beam-hardening, metallartefakter, bevegelsesartefakter, partiell volumeffekt, desentreringsartefakt, utstyrsrelaterte artefakter og støy)
 • gjør rede for basisbegreper innen MR- fysikk (hydrogenprotonet, magnetiske momenter, vektorer, spinn, resonans, og presesjon )
 • gjør rede for MR – signalet (The Free Induction Decay (FID), T1 og T2 relaksasjon
 • gjør rede for ulike pulssekvenser (SE, FSE, GRE, IR, STIR og FLAIR)
 • forklarer artefakter og hvordan man reduserer/unngår disse i et MR bilde ( Aliasing, kjemisk skift, flow, susceptibilitetsartefakter, Ghosting, bevegelsesartefakter, Zipper, Partial volumeffekt og Gibbs )
 • forklarer MR- apparaturens oppbygning og virkemåte
 • har oversikt over RF spoler og deres oppbygging (hode spoler, body spoler)
 • forklarer gradientspoler og hvilken funksjon disse har
 • forklarer automatsprøyter på CT og MR og bruken av slike
 • gjør rede for stråledoser ved CT forhold til konvensjonell røntgen, dosefordeling ved CT og hvilke parametere som påvirker dosen til pasienten
 • har oversikt over dannelse og bearbeiding av MR- bilder (Fouriertransformering og k-space )
 • forklarer grunnleggende bildevekting/ kontrastmekanismer i MR (T1-, T2- og protondensitet- vekting )
 • forklarer gradientenes rolle i forhold til snittseleksjon og bildedannelse (frekvens og fasekoding)
 • gjør rede for hva som påvirker bildekvaliteten på MR (spolevalg, FOV, SNR, CNR, scantid, oppløsning, TR, TE, Flip, NEX og BW )
 • forklarer avanserte bilderekonstruksjoner på CT (SSD, VRT, perfusjon)
 • beskriver CT-intervensjon
 • vurderer bruk av kontrastmidler ved CT
 • gjør rede for fordeler og ulemper med CT og MR som modalitet i forhold til anatomi og diagnostikk
 • gjør rede for radiografens rolle ved multitraumer på CT
 • gjør rede for forskjellige protokoller og hvorfor disse velges
 • beskriver optimalisering av CT-protokoller i forhold til stråledose og bildekvalitet
 • vurderer risikofaktorer og kontraindikasjoner på MR
 • gjør rede for og utfører forberedelse og pasientbehandling før, under og etter MR-undersøkelser
 • ivaretar pasienter med klaustrofobi
 • beskriver MR- kontrastmidler
 • kjenner til og kan bruke interne og eksterne melderutiner og avviksmeldinger
 • kjenner til radiograffaglig dokumentasjon knyttet til CT og MR – undersøkelser, samt rutiner for kvalitetssikring, kontroll og vern
 • beskriver rutiner for konstanskontroll(daglige/ukentlige tekniske tester) ved CT
 • har kunnskaper om hvordan du bearbeider egne reaksjoner og følelser
 • gjør rede for utfordringene som pasienten opplever i forhold til sin sykdom i møte med helsesektoren

Emnets temaer

 Sykdomslære, strålefysikk og strålevern, apparatlære, pasientomsorg og tverrfaglig samarbeid, metodiske prinsipper og teknikker på CT og MR, bildeframstilling og analyse, kvalitetsutvikling.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Utdanningen benytter PBL som sin metode. I tillegg til arbeid i basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, lab-øvelser, selvstudie og ekskusjoner.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Eksamen sensureres av en intern sensor, samt ekstern sensor som vurderer oppgavetekst og sensurerer alle besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon i følge seksjonens eksamensplan.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte i modul 4.

Læremidler

 Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. Liste over ressurslitteratur finnes til enhver tid oppdatert på høgskolens hjemmesider.

Erstatter

Deler av RAD2001

Supplerende opplysninger

 Denne eksamen er en forutsetning for å få gå opp til RAD3011