Intervensjon og ultralyd
2011-2012 - RAD2031 - 10sp

Forutsetter bestått

  • RAD1021
  • RPR1011
  • Bestått praksis 1 og 2 (RPR2031 og RPR2041)

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1 - 5.

Forventet læringsutbytte

  • gjør rede for topografisk anatomi vedrørende arterier og vener i hjerte, hjerne og ekstremiteter.
  • gjør rede for topografisk anatomi vedrørende lever/galleganger, urinveissystemet og organer i abdomen.
  • gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i blodet og det endokrine system med høy prevalens i befolkningen
  • gjør rede for sykdommer relatert til intervensjons- og ultralyd-undersøkelser
  • beskriver og vurderer bruk av kontrastmidler ved intervensjon
  • gjør rede for ulike komplikasjoner og bivirkninger som kan forekomme ved kontrastbruk
  • gjør rede for nasjonalt regelverk, ICRPs og andre internasjonale organisasjoners retningslinjer av betydning for strålevern
  • viser innsikt i hvilke parametere ved intervensjonsundersøkelser som påvirker dosen til pasienten
  • viser innsikt i de spesielle problemstillingene som vedrører strålevern i intervensjonsradiologi
  • gjør rede for forskjellen mellom dose-areal produkt og huddose
  • kjenner til rutiner for rapportering av avvik
  • har innsikt i teamarbeid ved ultralyd og Intervensjonsprosedyrer
  • viser kunnskaper i radiografens ansvarsområder innen intervensjon og ultralyd og deltar i teamet
  • har innsikt i hvordan man ivaretar pasientens behov for informasjon og pasientomsorg ved ulike intervensjon og ultralydprosedyrer, med spesiell vekt på forberedelse og etterbehandling
  • har handlingsberedskap og igangsetter sykepleietiltak ved akutte og livstruende situasjoner (simulering)
  • behersker steril oppdekning og ivaretar de hygieniske prinsipper og krav ved ulike undersøkelser
  • forklarer valg av pasientleie med ivaretakelse av ergonomi og optimal bildekvalitet
  • mestrer forflytningsteknikk med vektlegging på forflytning av pasient ved avsluttet prosedyre
  • har kunnskaper om immobilisering av pasient
  • administrerer aktuelle medikamenter og kontrastmidler forsvarlig
  • drøfter pasientforberedelse og etterbehandling ved intervensjon og ultralydundersøkelser
  • har kunnskaper om dokumentasjon ved bruk medikamenter og utstyr
  • forklarer ultralydfysikk og frekvensområder
  • forklarer hvordan lydbølger forplanter seg i materie
  • forklarer transmisjon og refleksjon av lydbølger
  • forklarer oppbygning, funksjoner og utstyr ved ulike intervensjonslaboratorier
  • kjenner til automatsprøyter på intervensjonslab og bruken av slike
  • beskriver ultralydapparaturens oppbygging og virkemåte
  • forklarer hvordan organer og organsystemer kan fremstilles ved hjelp av ultralyd
  • kjenner til intervensjonsprosedyrer på ultralyd
  • forklarer prinsippene for digital subtraksjonsangiografi (DSA)
  • gjør rede for strålehygieniske prinsipper og tiltak ved intervensjon
  • beskriver vaskulære og non-vaskulære undersøkelser og behandlinger

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi, sykdomslære, strålevern, samhandling, pasientomsorg og sykepleie, fysikk, apparatlære, bildebehandling

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Radiografutdanningen ved HiG benytter PBL som sin læringsmetode. I tillegg til basisgrupper innebærer dette: forelesninger, selvstudie, lab`arbeid, seminar.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Vurderingsformer

 Studentene skriver en hjemmeeksamen individuelt som baserer seg på minst to faglige artikler innen selvvalgt tema innen emneområdene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 En intern sensor og ekstern sensor vurderer alle oppgavene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan. Ved kontinuisjon gis studentene anledning til å levere ny hjemmeeksamen innen fastlagt frist. Det gis ikke veiledning på kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Det legges opp til at studentene må velge tema og søke etter artikler i forkant av eksamensperioden.

Godkjent obligatorisk oppmøte i modul 5.

Læremidler

 Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressursliste ligger på høgskolens hjemmeside.

Erstatter

Deler av RAD2001