Vitenskapsteori og forskningsmetode
2011-2012 - RAD2041 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1 - 6.

Forventet læringsutbytte

Vitenskapsteori og forskningsmetode

 •  kjenner til de ulike vitenskapsteoretiske retninger og viser forståelse for hvordan disse preger vår oppfatning av den opplevde virkelighet
 •  har kunnskap om vitenskap og vitenskaplig metode, og er i stand til å nyttiggjøre seg forskningsrapporter og forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
 •  gjenkjenner forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner, og vurderer forskningsresultaters betydning for eget studium
 •  begrunner handlinger faglig ovenfor kollegaer, andre yrkesutøvere og arbeidsgiver
 •  har trening i kritisk holdning til kunnskap generelt, og vitenskapelig basert kunnskap spesielt
 •  viser innsikt og forståelse for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, sikkerhet, taushetsbelagte data
 •  kjenner ulike forskningsmetoder og viser forståelse for sammenhengen mellom disse, og problemstillingene og forskningsspørsmålene som de skal besvare.
 •  Kjenner til sammenhengen mellom forskningsmetode og det vitenskapsteoretiske grunnlaget
 •  viser innsikt i forskningsprosessen, strategi, design og metodevalg, datainnsamling, bearbeiding og rapportering
 •  forstår betydningen av å ivareta menneskeverd og menneskerettigheter innen forskning og fagutvikling
 •  viser respekt for andres integritet, frihet, selvbestemmelse og ivaretar krav til konfidensialitet, rett til privatliv (ved håndtering av informasjon)
 •  tar ansvar for at andre ikke utsettes for unødvendig belastninger (eks. stråledose) som følge av forskningen

Emnets temaer

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsmetode
 • Forskningsetikk

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Utdanningen benytter PBL som sin pedagogiske metode. Dette innebærer i tillegg til arbeid i basisgruppene blant annet: forelesninger, selvstudie, seminar

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt i miniformat i basisgruppen sin. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres for medstudentene (opponenter) og sensorene på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til kvaliteten på rapporten, framlegget og opponering av medstudenter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan. Ved ikke bestått gis studentene anledning til å gjenbruke empiri fra ordinær eksamen, men det må skrives ny rapport.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i modul 6.

Læremidler

 Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside.

Supplerende opplysninger

 Dette emnet må være bestått for at studentene kan melde seg opp til bacheloroppgaven RAD3911.