Bacheloroppgave i radiografi
2011-2012 - RAD3911 - 15sp

Forutsetter bestått

 • Alle tidligere teoretiske eksamener ved radiografutdanningen unntatt mappevurdering i modul 7.
 • Alle praksisperioder unntatt praksis 5 (RPR3041) og 6 (RPR3051).
 • Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modulene 1-8.

Anbefalt forkunnskap

 Modul 1 - 8.

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven:

Studenten viser innsikt i sider av radiograffaget, og ferdigheter i å utføre en større selvstendig oppgave av vitenskaplig art innen radiograffaglige emneområder. Studentene kan velge mellom ulike foreslåtte temaer. Det åpnes for at studentene kan søke om selvvalgt tema. Dette må da godkjennes av veileder.

Studentene skal:

 vise innsikt i et avgrenset fagområde
 vise evne til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering av eget arbeid
 vise innsikt i arbeidsmåter som brukes i forskning og faglig utviklingsarbeid.

Følgende læringsutbytte vil være aktuelle avhengig av tema for oppgave:

 • vurderer strålevern i et samfunnsperspektiv
 • planlegger stråleverntiltak for pasient og personale ved traumesituasjoner
 • har ferdigheter i etisk teori og identifiserer etiske problemstillinger knyttet til diagnostisering av pasienter ved hjelp av bildeframstillende modaliteter.
 • viser et helhetlig syn på mennesker og respekt for menneskets integritet og rettigheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
 • viser innsikt i etiske vurderinger knyttet til den teknologiske utviklingen og ressursfordeling og prioriteringer innen radiograffaglige modaliteter
 • viser innsikt i etiske dilemmaer relatert til stråledose og pasient
 • innsikt i egen yrkesrolle tilpasset samfunnets behov, og retter seg etter gjeldende yrkesetiske retningslinjer
 • tilegner seg og reflekterer over hvordan vitenskaplige paradigmer påvirker vår oppfatning av helse og de prioriteringer som gjøres i samfunnet
 • beskriver velferdsstatens utvikling og sammenhengen mellom samfunnsutvikling, levekår og individuelle helse- og sosialproblemer
 • har en oversikt over helse og sosialsektoren og beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • forholder seg til helse og sosialpolitiske prioriteringer og forholdet mellom offentlig og privat ansvar og omsorg
 • kjenner til sentralt lovverk
 • arbeider i team, leder andre og samarbeider med egen og andre yrkesgrupper
 • viser kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid mellom ulike profesjoner og brukere av helsetjenestene
 • viser respekt for pasientene uavhengig av deres kulturelle bakgrunn og verdsetter kulturelle forskjeller
 • viser kunnskaper om samarbeid og kommunikasjonsferdigheter I forhold til ledelse, konflikthåndtering og forhandlingsstrategier
 • utvikler ferdigheter i veiledning, rådgivning og undervisning
 • viser evne til å yte omsorg og ivaretagelse av pasient og pårørende på en tilfredsstillende måte med hensyn til kommunikasjon, medmenneskelighet og respekt gjennom undersøkelse eller behandling
 • viser kunnskaper i radiograffaglig dokumentasjon som ivaretar pasientens rettsikkerhet
 • har holdninger som viser profesjonell yrkesutøvelse
 • har et realistisk syn på egen og andres kompetanse, og overholder sine plikter og krav i forhold til yrkesutøvelsen
 • planlegger, organiserer og administrerer egen arbeidsdag i samarbeid med kollegaer.
 • har en reflektert holdning til teknologiens muligheter og begrensninger, samt forholdet mellom teknologi og menneske
 • kunnskaper om pasientens tilstand med henblikk på å kunne observere, identifisere og følge opp forandringer hos pasienter i alle aldersgrupper, med ulik helse, sykdom og funksjonshemning
 • har handlingsberedskap i akutte pasientsituasjoner
 • har kunnskap om monitorers oppbygging, virkemåte og kvalitet
 • reflekterer over framtidens radiografi
 • gjør rede for hvordan man kan kvalitetssikre og kvalitetskontrollere monitorer og betraktningssituasjonen
 • forklarer valg av supplerende (alternative) modaliteter og i hvilke tilfeller de forskjellig modaliteter egner seg best
 • diskuterer fremtidig utvikling av radiografens roller i lys av ny arbeids-fordeling/ arbeidsflyt i helsevesenet
 • fokuserer på forbedring / utvikling av nye prosedyrer
 • kjenner til øyets fysiologi og dets betydning for bildepersepsjon
 • tar initiativ til kvalitetskontroller og bidrar aktivt i kvalitetsforbedringsprosesser og bidrar til å definere standard for kvalitet innen eget fag
 • har kjennskap til eksterne og interne melderutiner ved en radiologisk avdeling, samt systemer for håndtering av avvik

Emnets temaer

 Kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen radiograffaglige, naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emneområder.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Utdanningen benytter PBL som sin pedagogiske metode. I tillegg til basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, selvstudie, lab-øvelser, simulering.

 Det gis anledning til inntil 6 timer veiledning på oppgaven, hvorav to er forbeholdt veiledning til prosjektplanen. To timer av det totale veiledningstilbudet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i grupper på 2 - 3 studenter med muntlig individuell høring. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Studentene har selv ansvar for danning av gruppene. Skriftlig oppgave vil gi en foreløbig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil karakteren kunne justeres med inntil to bokstavkarakterer. Studenter med ikke bestått skriftlig oppgave får ikke gå opp til muntlig. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt.

Oppgaven skal leveres elektronisk i pdf-format i Fronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser. Begge deltar også på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig del av oppgaven gis studenten anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. Denne kan leveres individuelt. Det gis inntil 3 timer veiledning på kontinuasjonen. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektskisse må leveres og godkjennes innen fastgitt dato.
Prosjektplanen må leveres og godkjennes innen fastsatt dato. Prosjektplan må være godkjent av veileder.
Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer). Det vil bli satt opp muntlig framlegg på våren til fastsatt dato der studentene legger fram sitt arbeid med fordypningsoppgaven så langt. Studentene vil her få tilbakemelding fra medstudenter og veilederteamet.
Studentene må presentere oppgaven på et åpent seminar etter innlevering.

Godkjent obligatorisk oppmøte i modul 8.

Læremidler

 Oversikt over ressurslitteratur aktuell for oppgaven finnes på HiG`s hjemmesider. Her ligger til en hver tid oppdaterte litteraturlister for alle studiets moduler.

Erstatter

RAD3901 og RAD3902

Supplerende opplysninger

 Det åpnes for at studentene kan skrive fordypningsoppgave i gruppe med studenter fra andre utdanninger ved Høgskolen i Gjøvik. Dette forutsetter at frister og krav til oppgaven gitt av Seksjon for helseteknologi og samfunn overholdes.